Entré till Folkets Park

Trollhättans stadspark växer fram

I januari 2021 påbörjas arbetet med Trollhättans nya stadspark. Området som berörs är Folkets Park och Lunnen, grönområdet intill Folkets Park, och den nya stadsparken väntas stå klar under 2023.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om projektet

I takt med att Trollhättan växer och utvecklas måste vi ta hand om de gröna oaserna, historiska värdena och mötesplatserna som finns. När den nya stadsdelen Vårvik tar form på västra sidan av älven och med Stridsbergsbron som byggs för framtidens resande blir Folkets Park och Lunnen en ännu viktigare plats och en självklar koppling till centrum. En ny stadsdel och en ny bro skapar nya rörelsemönster och då behöver även intilliggande platser ses över och utvecklas för att främja hälsa och välmående i vardagen. Att slå ihop Lunnen och Folkets Park och bygga en stadspark skapar förutsättningar för nya gång- och cykelstråk och fler och bättre mötesplatser. Stadsparken blir ett nytt grönt vardagsrum, en viktig plats för social samvaro där människor kan umgås, koppla av, leka eller gå på kulturevenemang.

Det här ska göras i Etapp 1, Folkets Park

Den första etappen av arbetet med den nya stadsparken omfattar den gamla Folkets Park-delen och innebär renovering och upprustning av både utemiljö och byggnader. Utformningen bygger dels på den historiska layouten och dagens behov för användning, vattenhantering och driftskrav. För att aktivera ytan övriga tider anläggs en hårdgjord yta med integrerad lek. En trivsam och identitetsskapande belysning integreras i parken och bidrar till en trygg miljö som skapar en helhet i arkitekturen.

Utemiljön

 • Sanering av förorenade ytor i Folkets Park.
 • Renovering och upprustning av Folkets Park
  • asfalt tas bort till fördel för fler grönområden.
  • naturlek byggs in.
  • grusgångar genom parken.
  • träd- och blomsterplanteringar. 
  • sittplatser. 

Byggnader

 • Stor hänsyn tas till Folkets Parks historia där vi bevarar och återskapar byggnadernas tidigare prakt och prägel. Pergolan vid Parkhallen mot Lunnen tas bort för att öppna upp och binda ihop Folkets Park och Lunnen. 
 • Parkhallen renoveras invändigt för att fortsatt kunna möta behoven av dans, fest, musik och möten.

Arbetet med Folkets Park ska vara klart i oktober 2021. Projektet fortsätter i etapp 2 där Folkets Park ska växa ihop med Lunnen. 

Vårvik och Hjulkvarnelund

I Vårvik och Hjulkvarnelund kommer en ny grön och vänlig del av din stad att växa fram på historisk mark. Här skapar vi mötesplatser, utvecklar rekreationsområden och lägger grunden för framtida verksamheter och bostäder.

Kvinna och man som jobbar i naturen

Hjulkvarnelund - tar centrum närmare älven

Stadens puls möter naturen när vi utvecklar Hjulkvarnelund där stadsparken blir en mötesplats att räkna med.

Senast granskad 2021-02-03 av Clara Bengtsson