Grön bakgrund, logotyp "Vårvik", texten Sanering pågår, vi gör rent för hälsa och  miljö och förbereder en ny del av din stad.

Sanering av Stridsberg för hälsa och miljö

Nu börjar arbetet med att förbereda en ny del av din stad. När vi gör i ordning det förorenande området på Stridsberg säkrar vi området för framtiden och öppnar upp en del av vår stads historia.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sanering av Stridsberg

Under 1900-talet har före detta Källstorps industriområde använts av tung industri. Verksamheterna använde slaggprodukter från industrin för att fylla ut marken med syftet att utöka markytan på området. Senare upptäcktes det att dessa utfyllnader har förorenat marken och idag finns höga halter av tungmetaller, kolväten och olja på platsen.

Metallerna sprids i liten omfattning med vatten, men strandkanterna eroderar och stabiliteten är så dålig att stora mängder kan rasa eller skreda ut i älven om inga åtgärder vidtas. En sanering av området är nödvändig för att undvika att föroreningarna sprids vidare och innebär också att området kan öppnas upp och utnyttjas på annat sätt än vad som idag är möjligt. En del av vår stads historia blir tillgänglig genom saneringen.

Förberedande arbeten startar 

Saneringsarbetet är omfattande, cirka 170 000 ton förorenade massor ska schaktas ur och sorteras. För att möjliggöra en lyckad sanering krävs förberedande arbeten som skapar utrymme för arbetsfordon och säkrar upp strandkanten. Med start i slutet av september/början av oktober startar arbetet och det vi gör är följande:

  • Vi tar ned träd för att etablera ny parkering till er som vill besöka Knorren
  • Vi spärrar av Stridsbergsområdet för att skapa en trygg arbets- och trafiksituation
    • Gång- och cykeltrafik leds om – följ skyltning på plats
  • Vi gör en ny väg för arbetsfordon för att skapa en trygg arbetsmiljö
  • Vi tar ned träd och vissa byggnader på Stridsbergsområdet för att förstärka strandkanten och skapa förutsättningar för saneringsarbetet

Fritt fram att besöka Knorren

Rekreationsområdet på Knorren kommer vara tillgängligt nästan som vanligt under saneringstiden. Vi anlägger en ny parkeringsyta, närmare Vänersborgsvägen, då vägen in till befintlig parkering kommer stängas av för allmänheten och användas för arbetsfordon. 

Byggnader på Stridsberg

I samband med saneringen har rivningslov getts för att ta bort en del mindre byggnader som finns på området. Detta är nödvändigt för att kunna utföra saneringsarbetet på ett bra och säkert sätt.

Parallellt pågår en utredning kring övriga byggnader på Stridsbergområdet. Under hösten kommer det fattas ett beslut om vilka byggnader som ska bevaras där man väger in aspekter så som byggnadernas skick, kostnader för bevarande och betydelse för kulturmiljön.

Grön bakgrund med texten en ny del av din stad

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2019-09-11 av Josefin Åkesson Bengtsson