Text: Delprojekt

Delprojekt

Här kan du läsa mer om varje enskilt projekt: vad vi gör, varför vi gör det och vem som är ansvarig aktör i respektive projekt.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

HSB bygger i kvarteret Zebran

HSB bygger etapp 1 med 50 bostadsrätter under 2017-2019 i kvarteret Zebran.

Mer information om kvarteret Zebran finns på HSB:s hemsida 

Byte av vatten- och avloppsledningar, 2016-2018

Trollhättan Energi byter ut vatten- och avloppsledningar på Tingvalla. Detta görs för att säkra ledningsnätet inom området för många generationer framöver. 

Arbetet startade redan i slutet av 2016 runt om Resecentrum och Bergslagsparken och kommer pågå under hela 2017. 

Vad händer under byggtiden?
Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet inom området. För att effektivisera byggprocessen och skapa säker trafikmiljö kommer vissa gator att stängas av periodvis. Arbetet som utförs kommer att påverka:

• Genomfartstrafiken i området.
• Anslutningar av vatten- och avloppsledningar inne på fastigheter.
• Ljudnivå dagtid då bergssprängning kommer att utföras.
• Vattendistribution på grund av tillfälliga avstängningar. Särskild information om detta kommer ut när det blir aktuellt.

Mer information om projektet finns på Trollhättan Energis hemsida

Eidar bygger i kvarteret Mars

Eidar bygger 177 hyresrätter på kvarteret Mars. Etapp 1 byggs under 2016-2018.  

 Läs mer om projektet på Eidars hemsida.

Nya bostäder i kvarteret Gullön

Biab bygger 46 bostadsrätter 2016-2018. 

Bill Alveros bygger 19 bostadsrätter 2017-2019. 

Under 2018 renoverar vi Djupebäcksplatsen!

Parken kommer att rustas upp och göras fin under våren och sommaren 2018. Under tiden kommer det att vara lite stökigt på platsen.  

Byte av vatten- och avloppsledningar, mars - juni

Trollhättan Energi byter ut vatten- och avloppsledningar på den södra sidan av Torggatan från Drottninggatan till Kungsgatan. Därefter tillkommer arbete med att återställa gång- och cykelvägen längs Torggatan.  

Arbetet startar i mars och förväntas pågå till och med juni. 

Mer information om Trollhättan Energis arbete finnas på deras hemsida

Nya busshållplatser

På den norra sidan av Torggatan i anslutning till Drottningtorget kommer Trollhättans Stad anlägga tre nya busshållplatser. Planerna för Drottningtorget innebär ett bussfritt torg, varför hållplatserna kommer ligga på gatorna runt om torget. 

Obs! Arbetet är uppskjutet på grund av överklagan från Naturvårdsverket. Läs mer här!

 

 

Upprustning av gata samt ny gång- och cykelväg, april - juli

Trollhättans Stad kommer rusta upp Drottninggatan mellan Torggatan och Nygatan i samma stil som övriga delen av Drottninggatans södra del upprustats. Det blir ny markbeläggning, parkeringar och arbetet med den nya gång- och cykelvägen (som i dagsläget slutar vid Nygatan) fortsätter. 

12 busshållplatser, augusti - december

På Drottninggatan kommer 12 nya busshållplatser byggas, varav tre i dagsläget redan finns i anslutning till Drottningtorget men kommer att byggas om. Tre busshållplatser kommer byggas utanför Högskolan Väst, mitt emot torget. Ytterligare tre hållplatser kommer anläggas utanför Maria Alberts Park och tre kommer placeras på Drottninggatans västra sida mellan Föreningsgatan och Magasinsgatan. 

Planerna för Drottningtorget innebär ett bussfritt torg, varför hållplatserna kommer ligga på gatorna runt om torget. 

Trollhättans Stads arbete påbörjas i augusti och förväntas vara klart i december. 

Ny gång- och cykelväg på Åkersbergsvägen, april - juni 

Trollhättans Stad bygger en ny gång- och cykelväg på Åkersbergsvägen från Malgöbron till Kyrkbron.

Arbetet startar i april och förväntas vara klart i juni.  

Renovering av Klaffbron, april - juni

Klaffbron är en gammal bro som kräver noga tillsyn med jämna mellanrum. Under 2015 utfördes arbeten med betongen och dagvattenhantering. Nu ska bron blästras och målas. 

Arbetet startar i april och förväntas vara klart i juni. Arbetet kommer utföras på en klaff i respektive körriktning i taget. Det kommer alltså vara möjligt att ta sig över bron under hela renoveringstiden.  

Bron driftas av Stadsbyggnadsförvaltningen Trollhättans Stad.

Upprustningsarbete för ökad säkerhet, april - juni

Trollhättans Stad bygger om Storgatan mellan Torggatan och Polhemsgatan för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Det blir ett nytt, signalreglerat övergångsställe i gatan södra del, mot Torggatan, som leder fotgängare över vägen och vidare in på Karl Johans Torg. 

Arbetet startar i april och förväntas vara klart i juni. 

Upprustning av Polhemsgata (Storgatan-Österlånggatan), april - juni

Trollhättans Stad bygger om Polhemsgatan mellan Storgatan och Österlånggatan för att få en tydlig koppling mellan Drottningtorget och kanalen. Polhemsgatan utformas som övriga tvärgator i centrala staden med plattsatta parkeringsplatser. 

Arbetet startar i april och förväntas vara klart i juni. 

Polhemsgatan blir bussgata (Österlånggatan-Kungsgatan), augusti - december

Trollhättans Stad bygger om Polhemsgatan mellan Österlånggatan och Kungsgatan för att göra gatan till bussgata för tre servicelinjer samt taxigata dagtid. Gatan kommer i samband med detta stängas av för övrig trafik 

Arbetet startar i augusti och förväntas vara klart i december. 

Österlånggata blir dubbelriktad gata, klart 30 juni

Trollhättans Stad bygger om Österlånggatan för att göra gatan dubbelriktad mot Torggatan eftersom Polhemsgatan mellan Österlånggatan och Kungsgatan blir bussgata. 

Cykelgarage vid Resecentrum

Under maj påbörjas arbetet med ett regn- och vindskyddat cykelgarage

Effektbelysning på Strandgatan, augusti - december

Trollhättans Stad ska under 2017 utveckla centrala staden med effektbelysning. Förhoppningen är att detta ska fokuseras till Strandgatan. 

Arbetet med effektbelysningen påbörjas i augusti och förväntas vara klart i december. 

Cykelbana över Drottningtorget, augusti - december

På Drottninggatans södra del (från Innovatum till Nygatan) finns en gång- och cykelväg som ska kopplas ihop med Resecentrum. Under april till juni fortsätter Trollhättans Stads arbete med den gång- och cykelvägen från Nygatan till Torggatan. Därefter kommer cykelbanan fortsätta över Drottningtorget, bakom busshållplatserna mot Drottninggatan. 

Trollhättans Stads arbete med busshållplatserna och cykelbanan i anslutning till torget startar upp i augusti och förväntas vara klart i december. 

Upprustning etapp två av parken, 2017-2018

Under 2016 byggdes den nya Macken-lekplatsen i en del av Maria Alberts Park. Nu är det tid för den andra delen i parken att rustas upp och utvecklas. Fokus ligger på att locka ännu fler människor till parken och en målgrupp som tidigare inte vistats där i så stor utsträckning.

Med Macken-lekplatsen i ena delen av parken, dit barnfamiljer lockas, kommer den andra delen bjuda in till häng för studenter, lektioner, de som vill arbeta utomhus eller om man bara vill ladda sin mobiltelefon – det kommer bli solcellstak och laddstationer. Självklart blir det planteringar, träd och vanliga sittplatser för den som bara vill njuta av miljön också. Slutresultatet kommer bli en öppnare, mer inbjudande park som går att nyttja på många olika sätt och av fler människor

 

Text: Vi förbereder Trollhättan för framtiden

Vi förbereder Trollhättan för framtiden

Vi är många aktörer som förbereder Trollhättan för framtiden - här hittar du kontaktuppgifter till de som är inblandade i utvecklingen av centrum 2018.

Text: Överblick

Överblick

Här får du en överblicksbild över alla de projekt som kommer pågå i centrala staden 2018.

Senast granskad: 2017-01-25 av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)