Text: Delprojekt

Delprojekt

Här kan du läsa mer om varje enskilt projekt: vad vi gör, varför vi gör det och vem som är ansvarig aktör i respektive projekt.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

HSB bygger i kvarteret Zebran

HSB bygger etapp 1 med 50 bostadsrätter under 2017-2019 i kvarteret Zebran.

Mer information om kvarteret Zebran finns på HSB:s hemsida 

Byte av vatten- och avloppsledningar, 2016-2018

Trollhättan Energi byter ut vatten- och avloppsledningar på Tingvalla. Detta görs för att säkra ledningsnätet inom området för många generationer framöver. 

Arbetet startade redan i slutet av 2016 runt om Resecentrum och Bergslagsparken och kommer pågå under hela 2017. 

Vad händer under byggtiden?
Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet inom området. För att effektivisera byggprocessen och skapa säker trafikmiljö kommer vissa gator att stängas av periodvis. Arbetet som utförs kommer att påverka:

• Genomfartstrafiken i området.
• Anslutningar av vatten- och avloppsledningar inne på fastigheter.
• Ljudnivå dagtid då bergssprängning kommer att utföras.
• Vattendistribution på grund av tillfälliga avstängningar. Särskild information om detta kommer ut när det blir aktuellt.

Mer information om projektet finns på Trollhättan Energis hemsida

Eidar bygger i kvarteret Mars

Eidar bygger 177 hyresrätter på kvarteret Mars. Etapp 1 byggs under 2016-2018.  

 Läs mer om projektet på Eidars hemsida.

Nya bostäder i kvarteret Gullön

Biab bygger 46 bostadsrätter 2016-2018. 

Bill Alveros bygger 19 bostadsrätter 2017-2019. 

Under 2018 renoverar vi Djupebäcksplatsen!

Parken kommer att rustas upp och göras fin under våren och sommaren 2018. Under tiden kommer det att vara lite stökigt på platsen

  

Byte av vatten- och avloppsledningar, mars - juni

Trollhättan Energi byter ut vatten- och avloppsledningar på den södra sidan av Torggatan från Drottninggatan till Kungsgatan. Därefter tillkommer arbete med att återställa gång- och cykelvägen längs Torggatan.  

Arbetet startar i mars och förväntas pågå till och med juni. 

Mer information om Trollhättan Energis arbete finnas på deras hemsida

Nya busshållplatser

På den norra sidan av Torggatan i anslutning till Drottningtorget kommer Trollhättans Stad anlägga tre nya busshållplatser. Planerna för Drottningtorget innebär ett bussfritt torg, varför hållplatserna kommer ligga på gatorna runt om torget. 

Obs! Arbetet är uppskjutet på grund av överklagan från Naturvårdsverket. Läs mer här!

Vi bygger gång- och cykelbana på Drottninggatan

Kortfattad projektbeskrivning:

Projektet innebär att dagens två körfält i vardera minskas till ett körfält i vardera riktning. På den östra sidan ersätts det innersta körfält med en cykelbana medans det innersta körfältet på västra sidan blir p-fickor samt bussfil.
Projektet sker i samarbete med TEAB som passar på att göra ett större VA-arbete i samband med ombyggnationen.

Tidsplan

Etapp 1 25/4 – 13/7: 

Denna etapp kan läsa om här nedan under rubriken Cykelbana på östra sidan

Under tiden som denna etapp byggs kommer all biltrafik att förläggas i på den västra sidan om trädallén.

Semesteruppehåll

När Etapp 1 är avslutad kommer trafiken att återgå så att vi har biltrafik på både den östra och västra körbanan.

Etapp 2 6/8 – 30/11

Under denna etapp kommer arbetet med den västra sidan att pågå. Biltrafiken kommer ledas om till den östra sidan av Drottninggatan.

Läs mer under rubrikerna Parkeringar, bussfil, tillfällig hållplats samt gångbana på västra sidan

Cykelbana på östra sidan

Längs den östra sidan kommer en cykelbana att byggas. Detta för att skapa goda möjligheter och stimulera cyklister att på ett snabbt och säkert sätt kunna transportera sig längs med sträckan. Gångtrafikanter som ska röra sig till och från centrum kommer hänvisas till den västra sidan av gatan samt genom kvarteret Mars. Dagens befintliga gångbana kommer att vara kvar på den östra sidan och kompletteras med en ny gångbana på sträcka längs med Nydqvistgatan och Mackens lekplats som saknar gångbana. Sträckan är ca 20 m.

Markmaterialen kommer att skilja sig åt i båda ändarna där cykel- och gångbana möts för att förtydliga skillnaden mellan cykel- och gångbana.Utfarterna från Stridsbergsgatan och Tingvallavägen kommer att vara upphöjda för att få ned hastigheten på bilar och skapa en säkrare överfart för cyklister.

I den norra delen av sträckan kommer övergångsstället vid Järnvägsrondellen som är tänkt att leda gångtrafik in mot centrum att justeras för att skapa en rakare linje in genom kvarteret Mars.

Parkeringar, bussfil, tillfällig hållplats samt gångbana på västra sidan

På den västra sidan av Drottninggatan är det innersta körfältet planerat att ändras till parkeringsfickor på en del av sträckan samt bussfil. Bussfilen, belägen utanför Oden, kommer även fungera som tillfällig avlämningsplats för bussar som inte har ett hållplatsläge, ex turistbussar.

Ett högersvängfält ska skapas för infart till Olof Palmes gata samt för infart till Oden.
Markbeläggningen på trottoaren ska ändras till grå betongplattor från dagens asfalt. I samband med detta arbete ska även dagvatten från de fastigheter på sträckan som släpper detta på gångbanan grävas ned under mark för att undvika rändalar som löper tvärs över gångbanan.

Önskemål finns från vissa fastighetsägare längs med sträckan att i markbelägging göra en tydligare entré in till sin affärsverksamhet. Ett förslag har tagits fram och detta innebär att fastighetsägaren får stå för kostnaden för anläggningen av detta.

I samband med att den västra sidan byggs om genomförs även ett större VA-arbete som TEAB ansvarar för.

Biltrafik på sträckan

Ombyggnationen innebär att dagens två körfält i vardera riktningen minskas till ett körfält i vardera riktningen. Antal övergångsställen längs med sträckan kommer att minskas för att ersättas med passager. För att skapa bra möjligheter för biltrafik, ur

 På Drottninggatan kommer 12 nya busshållplatser byggas, varav tre i dagsläget redan finns i anslutning till Drottningtorget men kommer att byggas om. Tre busshållplatser kommer byggas utanför Högskolan Väst, mitt emot torget. Ytterligare tre hållplatser kommer anläggas utanför Maria Alberts Park och tre kommer placeras på Drottninggatans västra sida mellan Föreningsgatan och Magasinsgatan. 

Planerna för Drottningtorget innebär ett bussfritt torg, varför hållplatserna kommer ligga på gatorna runt om torget.  

 

 

Renovering av Nygatan, april - oktober 2018 

KLART! Läs mer här 

Cykelgarage vid Resecentrum

Under maj påbörjas arbetet med ett regn- och vindskyddat cykelgarage.                                                                                                                                    

Invigning 2 juni 2018 !

Upprustning etapp två av parken, 2017-2018

Under 2016 byggdes den nya Macken-lekplatsen i en del av Maria Alberts Park. Nu är det tid för den andra delen i parken att rustas upp och utvecklas. Fokus ligger på att locka ännu fler människor till parken och en målgrupp som tidigare inte vistats där i så stor utsträckning.

Med Macken-lekplatsen i ena delen av parken, dit barnfamiljer lockas, kommer den andra delen bjuda in till häng för studenter, lektioner, de som vill arbeta utomhus eller om man bara vill ladda sin mobiltelefon – det kommer bli solcellstak och laddstationer. Självklart blir det planteringar, träd och vanliga sittplatser för den som bara vill njuta av miljön också. Slutresultatet kommer bli en öppnare, mer inbjudande park som går att nyttja på många olika sätt och av fler människor

 

Text: Vi förbereder Trollhättan för framtiden

Vi förbereder Trollhättan för framtiden

Vi är många aktörer som förbereder Trollhättan för framtiden - här hittar du kontaktuppgifter till de som är inblandade i utvecklingen av centrum 2018.

Text: Överblick

Överblick

Här får du en överblicksbild över alla de projekt som kommer pågå i centrala staden 2018.

Senast granskad 2018-04-25 av fredrika.almqvist@trollhattan.se