Man och kvinna som promenerar längs landsväg med en hund, ladugårdar i bakgrunden.

TÖP: Trollhättans landsbygder

FÖRARBETE. Vi arbetar med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Trollhättans landsbygder. Syftet med planen är att visa på kommunens intention gällande markanvändning och utveckling av Trollhättans småtätorter och landsbygder. Arbetet är preliminärt planerat att pågå fram till 2025.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) visar på kommunens intentioner gällande markanvändning och utveckling inom ett visst tema - i detta fall landsbygd. En TÖP kan tas fram i och med att nya behov har uppstått sedan översiktsplanen antogs eller då det i översiktsplanen inte finns tillräckligt tydliga strategier utpekade gällande temat. Det tematiska tillägget till översiktsplanen får samma status som översiktsplanen. Det är inte juridiskt bindande men kommer att ligga till grund för kommunens fortsatta planering, exempelvis vid framtagande av detaljplaner, vilka i sin tur är juridiskt bindande. 

Bakgrund

Staden har antagna mål om att Trollhättan ska byggas för alla och nå en befolkning på 70 000 invånare till år 2030, vilket bland annat ska ske genom levande landsbygder och växande småtätorter. Idag saknas dock en aktuell, långsiktig och hållbar strategi för hur landsbygderna och småtätorterna ska utvecklas för att nå Stadens mål - det finns därför en vilja hos kommunen att ta ett samlat grepp om landsbygdernas och småtätorternas fysiska utveckling.

TÖP för Trollhättans landsbygder är en del i arbetet med att uppfylla Trollhättans vision. En strategi med tillhörande principer behöver utvecklas för att Trollhättans Stad enklare ska kunna planera för landsbygdernas och småtätorternas utveckling, se till att denna utveckling möter Trollhättans vision samt sociala och ekologiska hållbarhetsmål.  

Syftet med det tematiska tillägget för Trollhättans landsbygder

Syftet med planen är att visa på kommunens intention gällande markanvändning och utveckling av Trollhättans småtätorter och landsbygder. Det ska således underlätta vid framtida planering och beslutsfattande, för att nå en utveckling som överensstämmer med Trollhättans vision samt sociala- och ekologiska hållbarhetsmål

Här hittar du framöver utredningar och bilagor som är kopplade till planen.  

Under hösten 2022 inleder vi ett dialogarbete där du som lever, bor och verkar på landsbygden kan träffa oss eller genom en enkät berätta mer om området där du bor eller är verksam i. Din bild hjälper oss att skapa en första nulägesbild av Trollhättans landsbygder och ligger till grund för fler dialoger längre fram och hur vi ska arbeta med landsbygdsutvecklingen i Trollhättan framöver. 

Till dialogsidan - information om dialogtillfällen och enkäten. 

 
 

Process för TÖP - så jobbar vi med planen

Inventering, kartläggning, information och dialog

Innan ett förslag till TÖP för Trollhättans landsbygder kan tas fram genomförs en inventering av befintligt underlag, samt kartläggning av vilka behov, utmaningar och möjligheter som finns och således vilka utredningar som behöver tas fram. En central del av förarbetet är också att informera och genomföra tidiga dialoger med de som berörs av planen.

Vi är nu i uppstarten av arbetet med TÖP för Trollhättans landsbygder, kommande steg är att genomföra dialoger med dig som bor och verkar i våra landsbygder.   

Här påbörjas arbetet med att ta fram planen.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter  

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådsförslaget kommer finnas tillgängligt här på hemsidan.  

Samrådsredogörelse  

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i en samrådsredogörelse. Efter samråd kan det komma att göras en bearbetning av planförslaget. Samrådsredogörelsen, med förslag på ändringar och planförslaget kommer finnas tillgängliga här på hemsidan.  

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under utsällningsperioden har du möjlighet att återigen tycka till om förslaget. Skriftliga synpunkter som kommit in under utställningsperioden sammanställs. 

Utställningshandlingar

Granskningshandlingarna hittar du här under när vi är här i processen. Bilagor och utredningar kopplat till handlingarna hittar du längre upp på sidan. 

Här beslutar politiken om godkännandet av planen

Det slutgiltiga planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

 
Senast granskad 2022-11-30 av JOSÅKEBEN