Planområde FÖP sydöstra stadsdelarna

FÖP: Sydöstra stadsdelarna

FÖRARBETE. Just nu arbetar vi med en fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Syftet med planen är att ta ett samlat grepp om den framtida markanvändningen och utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna, vilket omfattar Kronogården och Lextorp. Arbetet är preliminärt planerat att pågå fram till 2026.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En fördjupad översiktsplan (FÖP) visar på kommunens intentioner inom ett geografiskt avgränsat område och med betydligt högre detaljeringsgrad än den kommuntäckande översiktsplanen. I processen för en fördjupad översiktsplan ligger fokus på att formulera eller förtydliga vision och mål för området, samt beskriva den önskvärda inriktningen och strategier för den långsiktiga utvecklingen. Den fördjupade översiktsplanen ersätter den kommuntäckande översiktsplanen inom det område den fördjupade översiktsplanen avser. Den är inte juridiskt bindande men ska kunna användas av alla som planerar, bygger och förvaltar i Trollhättan oavsett bakgrund och verksamhet.

Bakgrund

Trollhättans framtida möjligheter som en stolt och innovativ stad med plats för framtiden är beroende av om kommunen kan behålla befintliga medborgare och att nya invånare lockas att bosätta sig i kommunen. Staden har antagna mål om att Trollhättan ska byggas för alla samt att en befolkning på 70 000 invånare år 2030. Detta ska bland annat ske genom att förtäta och utveckla de storskaliga bostadsområden som finns i sydöstra delarna av Trollhättans tätort. 

Syfte 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ta ett samlat grepp om den framtida markanvändningen och utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna, vilket omfattar Kronogården och Lextorp. Under processen ska övergripande specifika och komplexa frågor för området lösas, i syfte att förbereda för detaljplanering och genomförandeprocesser för att nå en utveckling som överensstämmer med Trollhättans vision samt sociala- och ekologiska hållbarhetsmål.

Här hittar du framöver utredningar och bilagor som är kopplade till planen.  

 
 

Process för FÖP - så jobbar vi med planen

Inventering, kartläggning, information och dialog

Innan ett förslag till FÖP sydöstra stadsdelarna kan tas fram genomförs en inventering av befintligt underlag, samt kartläggning av vilka behov, utmaningar och möjligheter som finns och således vilka utredningar som behöver tas fram. En central del av förarbetet är också att informera och genomföra tidiga dialoger med de som berörs av planen.

Vi är nu i uppstarten av arbetet med FÖP sydöstra stadsdelarna och tar fram analysmaterial inom olika temaområden som sedan kommer att ligga till grund för FÖP sydöstra stadsdelarna. Teman som behandlas är bebyggelsestruktur, utbud och typer av bostäder, arbetsplatser, mål- och besökspunkter, offentliga platser, grönstruktur, fritidsmöjligheter, mobilitet och parkering, infrastruktur och stråk och kulturmiljö. Kommande steg är att genomföra dialoger med dig som bor och verkar i Kronogården och Lextorp. 

Här påbörjas arbetet med att ta fram planen

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter  

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådsförslaget kommer finnas tillgängligt här på hemsidan.  

Samrådsredogörelse  

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i en samrådsredogörelse. Efter samråd kan det komma att göras en bearbetning av planförslaget. Samrådsredogörelsen, med förslag på ändringar och planförslaget kommer finnas tillgängliga här på hemsidan.  

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under utsällningsperioden har du möjlighet att återigen tycka till om förslaget. Skriftliga synpunkter som kommit in under utställningsperioden sammanställs. 

Utställningshandlingar

Granskningshandlingarna hittar du här under när vi är här i processen. Bilagor och utredningar kopplat till handlingarna hittar du längre upp på sidan. 

Här beslutar politiken om godkännandet av planen

Det slutgiltiga planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

 
Senast granskad 2023-09-05 av JOSÅKEBEN