Fördjupning: gestaltad livsmiljö

FÖRARBETE. Följs av kort information om detaljplanen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om strategi för gestaltad livsmiljö

 

Bakgrund

 

Syfte med strategi för gestaltad livsmiljö

 

Förfarande

Strategin för gestaltad livsmiljö blir en fördjupning av översiktsplanen, ett tematiskt tillägg. 

Process för fördjupad översiktsplan - så jobbar vi med planen

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen....

Här börjar vi arbete med planen

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Så här gör du för att tycka till

Mer information kommer när vi är här i processen

Delutlåtande/samrådsredogörelse

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande eller en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av förslaget efter samrådet. 

Samrådshandlingar 

Samrådshandlingarna hittar du här under. Bilagor och utredningar kopplat till handlingarna hittar du längst ned på sidan. 

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under utsällningsperioden har du möjlighet att återigen tycka till om förslaget. Skriftliga synpunkter som kommit in under utställningsperioden sammanställs. 

Utställningshandlingar

Granskningshandlingarna hittar du här under när vi är här i processen. Bilagor och utredningar kopplat till handlingarna hittar du längst ned på sidan. 

Här beslutar politiker om att godkänna den fördjupade översiktsplanen

Här kommer information om antagande när det är aktuellt. 

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller utställning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. Du hittar dessa längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Detaljplanen vann laga kraft 202x-xx-xx

 

Här hittar du bilagor och utredningar som är kopplade till planen. 

 

Senast granskad 2022-02-23 av JOSÅKEBEN