Ett flygfoto över planområdet i Alingsåker

Alingsåker 4:8, verksamheter

ANTAGANDE - Detaljplan för verksamheter inom del av Alingsåker 4:8, västra delen, etapp 1. Planens syfte är att pröva området för nya verksamheter, kontor och drivmedelstation. Kommunstyrelsen antog detaljplanen 2020-09-02. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Person
Planarkitekt Leif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLANPIL granskning.jpg

Planområdet är beläget mellan Holmsvägen och Sjuntorpsvägen, invid E45 i tätortens södra del, och pekas ut i kommunens översiktsplan som ett verksamhetsområde med goda annonslägen mot E45. Området är inte tidigare detaljplanelagt. Planläggning och utbyggnad planeras i etapper varav den första etappen, med tillfart från Holmsvägen, omfattar cirka 9 ha kvartersmark. Marken inom området ägs av Trollhättans kommun.

Detaljplanen syftar till att pröva markanvändningen inom området för verksamheter och kontor. Inom området föreslås även plats för en drivmedelsstation.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande (PBL 5:7) eftersom den bedöms vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Det som föreslås har stöd i kommunens översiktsplan.

Under framtagandet av detaljplanen har undersökning gjorts för att bedöma om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Plankontoret har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har under plansamrådet framfört att man delar denna uppfattning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-10-09 av Andreas Oskarsson