Ett flygfoto som visar var detaljplaneområdena ligger

Utredningar Vårvik och Hjulkvarnelund

På den här sidan har vi samlat alla utredningar som utgör underlag till detaljplanerna för Stridsbergsområdet, Knorretorpet och Hjulkvarnelund.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Naturmiljö

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden.pdf

Inventering fladdermöss vid Knorren med omgivningar.pdf

Fördjupad MKB rörande fladdermöss inför FÖP Knorren och Hjulkvarnelund.pdf

Riktlinjer för exploatering och skötsel av Knorren-Hjulkvarnelund ur ett fladdermusperspektiv.pdf

Förutsättningar för mindre hackspett och gröngöling vid Götalunden, Hjulkvarnelund och Vårvik.pdf

Grönkonsekvensbeskrivning av Hjulkvarnelund.pdf

Inventering och bedömning av förutsättningar för större vattensalamander, Hjulkvarnelund, Trollhättan.pdf

Kulturmiljö

Teknisk förstudie av kulturmiljö i Nya Älvstaden.pdf

Kulturhistorisk förstudie.pdf

Folkets Park en hundraårig festplats i Trollhättan.PDF

Kulturmiljöutredning inför förnyelse av Stridsberg & Biörck.pdf

Bedömning av kulturmiljö och tekniskt underlag inför detaljplanearbete.pdf

Arkeologisk utredning steg 1, Källstorp 3_1 med flera.pdf

Arkeologisk utredning steg 2, Källstorp 3_1 med flera.pdf

Arkeologisk förundersökning RAÄ Trollhättan 316.pdf

Markundersökningar

Hantering av förorenad mark och byggnader vid framtida exploatering av Källstorps industriområde.pdf

Detaljplan Stridsberg -PM geoteknik.pdf

Detaljplan Stridsberg - MUR Geoteknik.pdf

Detaljplan Stridsberg - PM bergteknik.pdf

Detaljplan Knorretorpet - PM geoteknik.pdf

Detaljplan Knorretorpet - MUR Geoteknik.pdf

Detaljplan Knorretorpet - PM bergteknik.pdf

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Hjulkvarnelund.pdf

Kompletterande miljöteknisk markundersökning Hjulkvarnelund.pdf

Projekterings-PM Geoteknik Vårvik.pdf

Kompletterande miljöteknisk undersökning av skogsområden väster och norr om Källstorps industriområde.pdf

Kompletterande markmiljöundersökning kvarteret Knorren.pdf

Detaljplan Stridsberg - Konditionsbesiktning murar.pdf

Detaljplan Stridsberg - Stabilitetshöjande åtgärder i berg.pdf

Dagvattenhantering

Översiktlig dagvattenutredning Vårvik.pdf

PM Dagvattenhantering för Vårviksområdet.pdf

Detaljerad skyfallsstudie Vårvik.pdf

PM Dagvattenutredning Hjulkvarnelund - Befintliga förhållanden_inkl bilagor.pdf

Komplettering dagvattenutredning Hjulkvarnelund.pdf

Trafik och buller

Åtgärdsvalstudie om trafikmiljön i centrala Trollhättan.pdf

Trafikanalyser och bedömning av föreslagen gatuutformning.pdf

Kompletterande simuleringar.pdf

Trafikbullerutredning Detaljplaner Stridsbergsbron, Vårvik & Hjulkvarnelund.pdf

Bilagor_bullerkartor.pdf

Riskbedömning

Riskbedömning för ny detaljplan.pdf

Risk-PM Hjulkvarnelund inledande analys.pdf

Riskbedömning Vårvik.pdf

Luft

Luftutredning Vårvik.pdf

Senast granskad 2020-03-20 av Clara Bengtsson