Tranan 6, Stamkullevägen

GRANSKNING - Detaljplan för del av Tranan 6 mfl, Stavrelund. Planen föreslår justering av parkeringsplatser för att förbättra trafiksäkerheten. Granskning har ägt rum.

Person
PlanarkitektAnna-Karin Sjölén 0520-49 74 54
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planområdet är beläget i direkt anslutning till verksamhetslokalerna utanför kv Tranan 6 m.fl. och ligger utmed Stamkullevägen. Planområdet avgränsas av Peter Baggegatan, Slättbergsvägen och befintlig byggnad på fastigheten Tranan 6. Planområdet omfattar cirka 300 kvm.

Syftet med detaljplanen är att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och minska bilarnas intrång utmed gångbanan. Detta för att skapa en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter. För att möjliggöra detta behöver markanvändningen ändras från kvartersmark till allmän platsmark.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad: 2018-11-21 av: Johanna Berg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)