Bild som visar utformningen av den nya bron över Göta älv

Stridsbergsbron, Vårvik & Hjulkvarn

SAMRÅD - Detaljplan för Stridsbergsbron, del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 med flera. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny bro över Göta Älv. Tillhörande detaljplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning. Samråd har ägt rum.

Person
PlanarkitektLeif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Parallellt med detaljplanearbetet ska Staden ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Samrådsunderlaget inför ansökan finns på följande länk: Samråd inför ansökan om vattenverksamhet

 

 

Byggnads- och trafiknämnden beslutade 2018-10-25 att låta samråda om rubricerad detaljplan, upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen i oktober 2018. Till detaljplanen hör även en miljökonsekvensbeskrivning upprättad av Rådhuset Arkitekter AB på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planområdet är beläget ca 1,0 km från Trollhättans resecentrum och är en del i den fördjupande översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund. Detaljplanen omfattar två alternativa förslag till ny bro mellan stadsdelarna Vårvik och Hjulkvarn, från/till brostöd på land på ömse sidor om Göta älv. De ”vattenfastigheter” som berörs av planen är Källstorp 4:1 som ägs av Trollhättan kommun samt Stallbacka 6:1 som ägs av Staten (Sjöfartsverket).

Denna detaljplan är en av fyra pågående detaljplaner som upprättas utifrån den fördjupande översiktsplanen. De andra detaljplanerna kommer bland annat hantera föreslagen ny sträckning av Kungsportsvägen och dess anslutning till bron samt nya bostäder/verksamheter inom stadsdelen Vårvik (Stridsbergsområdet och Knorretorpet). Utvecklingen av stadsdelen Vårvik är en stor del i att nå Trollhättans Stads mål om 70 000 invånare till år 2030, då det totalt planeras 1500-2000 nya bostäder. 

Området är inte tidigare detaljplanelagt. Syftet med detaljplanen är att säkerställa utbyggnaden av en ny bro, cirka 230 meter lång, över älven mellan den västra delen av staden och den östra samt att göra den nya stadsdelen tillgänglig mot centrum för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Detaljplanen innehåller två alternativa förslag till öppningsbar bro, en dubbelklaffbro och en svängbro. 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 5 kap. 7§, då den bedöms vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Det som föreslås är i enlighet med kommunens översiktsplan. Antagande av detaljplanen föreslås ske i kommunfullmäktige. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2019-03-04 av Katarina Loodh