Göta älvs vatten i förgrunden med de gamla industribyggnaderna för Stridsberg och Biörck i fonden

Samråd inför ansökan om vattenverksamhet

SAMRÅD - Ansökan om vattenverksamhet. Parallellt med arbetet att ta fram en detaljplan för Stridsbergsbron ska Staden söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Samråd har ägt rum.

Person
Planarkitekt Leif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Trollhättans Stad planerar att bygga en ny vägtrafikbro över Göta älv, Stridsbergsbron, cirka 1 km norr om Trollhättans resecentrum. Bron förbinder den västra delen av staden med den östra samt gör den planerade stadsdelen Vårvik tillgänglig mot centrum. Den nya bron är en del i förverkligandet av den fördjupade översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund, där stadsdelen Vårvik planeras för 1500-2000 nya bostäder.

Utbyggnad av ny bro förutsätter arbeten i Göta älv genom anläggande av brostöd i strömfåran samt fundament, erosionsskydd och ledverk med mera i anslutning till öppningsbar bro i trafikkanalen.

Åtgärderna innebär vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken varför Staden ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Till ansökan ska en miljökonsekvensutredning tas fram och samråd med berörda hållas.

Samtidigt med samråd för vattenverksamhet pågår samråd om detaljplan för Stridsbergsbron. Detaljplanen innehåller två alternativa förslag till öppningsbar bro, en dubbelklaffbro och en svängbro.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2019-01-03 av Clara Bengtsson