Översiktlig bild över planområdet i Velanda

Skinnmo 1:157, Velanda

GRANSKNING - Detaljplan för Skinnmo 1:157, Velanda. Planen föreslår byggnation av 36 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus. Granskning har ägt rum.

Person
PlanarkitektEmelié Carlsson 0520-49 75 94
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planområdet är beläget i Velanda och är cirka 1.2 hektar stort och omfattar fastigheten Skinnmo 1:157. Området angränsar till villabebyggelse och åkrar samt betesmark. I närheten finns två ridverksamheter.   

Planområdet innefattar betesmark och ligger i nära anslutning till befintligt bostadsområde i Velanda. Planområdet omfattas inte av någon detaljplan. Fastigheten ägs av en privatperson.

Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för byggnation av cirka 36 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2019-04-03 av Johanna Berg