Översiktlig bild över planområdet i Velanda

Skinnmo 1:157, Velanda

GRANSKNING (2) - Detaljplan för Skinnmo 1:157, Velanda. Planen föreslår byggnation av 28 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus. En andra granskning har ägt rum.

Person
PlanarkitektEmelié Carlsson 0520-49 75 94
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Efter synpunkter som inkommit både under samråd och granskning bedömde samhällsbyggnadsförvaltningen att planförslaget ska omarbetas och utredas vidare. Sedan granskning 1, mars till april 2019, har planförslaget förändrats och därför genomförs nu en ny granskning.

Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för byggnation av cirka 28 lägenheter i mindre flerbostadshus och radhus.

Planområdet är beläget i Velanda och är cirka 1.2 hektar stort och omfattar fastigheten Skinnmo 1:157. Området angränsar till villabebyggelse och åkrar samt betesmark. I närheten finns två ridverksamheter.   

Planområdet innefattar betesmark och ligger i nära anslutning till befintligt bostadsområde i Velanda. Planområdet omfattas inte av någon detaljplan. Fastigheten ägs av en privatperson.

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2019-09-09 av Johanna Berg