En bild tagen ovanifrån som visar Sjölanda

Sjölanda östra

SAMRÅD - Detaljplan för Sjölanda östra. Planens syfte är att möjliggöra för en utveckling av befintlig bebyggelse i östra Sjölanda genom utökade byggrätter och säkerställa att det finns förutsättningar för en trafiksäker lösning för kollektivtrafik i Sjölanda när andelen permanentboende ökar. Samråd har ägt rum och nu bearbetas förslaget inför granskning. Bland annat behöver vi fördjupa oss i dagvattensituationen vilket utretts under hösten 2022. Förhoppningen är att förslaget kommer ut på granskning under första kvartalet 2023.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planområde

Planområdet är till stor del beläget i östra Sjölanda, vid sjön Trehörningens nordöstra strand, och omfattar dels de fastigheter som sedan tidigare omfattas av områdesbestämmelser (O:I/1992), dels övriga fastigheter i området som nu ansluts till vatten- och spillvattennätet. Den västra delen av planområdet omfattar delar av fastigheter som sedan tidigare omfattas av detaljplan (D8/2018). Totalt omfattar detaljplanen 98 fastigheter vilka tillsammans utgör cirka 210 000 kvadratmeter (21 hektar).

Syfte med planen

Planens syfte är att möjliggöra för en utveckling av befintlig bebyggelse i östra Sjölanda genom utökade byggrätter och säkerställa att det finns förutsättningar för en trafiksäker lösning för kollektivtrafik i Sjölanda när andelen permanentboende ökar.

Planförslaget innebär en utveckling av befintlig bebyggelse som ett resultat av att kommunalt vatten och avlopp i området gett ökad möjlighet till permanentboende. Utvecklingen innebär utökning av tillåten byggrätt och resulterar även i en möjlighet att tillskapa cirka 12 nya fastigheter. Vidare innebär planförslaget en mer trafiksäker busshållplats för kollektivtrafiken längs Trollhättevägen, med riktning mot Sjuntorp.

Förfarande

Detaljplanen för Sjölanda östra hanteras enligt reglerna för plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan och bygglagen då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen.

Mer information om Sjölanda badplats

Denna sida gäller i första hand den nya detaljplanen. Frågor angående badplatsen och sjön redovisas därför inte här. För fortsatta frågor eller funderingar kring badplatsens upprustning vänligen kontakta Robert eller enhetschef Patric Engström. Ni kommer i kontakt med dem på e-postadresserna robert.stenberg@trollhattan.se och patric.engstrom@trollhattan.se alternativt ringer växeln på 0520-49 50 00.

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Utredningar

Under september 2021 genomfördes fältarbete för den geotekniska utredningen som tas fram till detaljplanen. Kompletterande provtagningar genomfördes i december 2021. 

Informationsmöte

Den 11 november  2020 höll samhällsbyggnadsförvaltningen ett digitalt informationsmöte för att informera om vad kommande planering kan innebära och hur processen ser ut när en detaljplan tas fram. Även kultur- och fritidsförvaltningen var med på mötet och informerade om förslag till upprustning av Sjölanda badplats. Presentationen och frågor som dök upp under mötet finns att tillgå på högst upp på denna sida under "Planhandlingar, utredningar och bilagor".

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådstiden ägde rum mellan den4 april och den 13 maj. Aktuella planhandlingar hittar du under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan. 

Samrådsmöte

Onsdagen den 27 april höll Samhällsbyggnadsförvaltningen i ett digitalt samrådsmöte. På samrådsmötet presenterades planförslaget, information gavs om den nya busshållplatsen och hur arbetet går med upprustningen av Sjölanda badplats, det fanns även möjlighet att ställa frågor. Presentationen och mötesanteckningar finns att tillgå högst upp på denna sida under "Planhandlingar, utredningar och bilagor".

Delutlåtande

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-01-11 av HJAOSK