Ortofot över planområdet

Plankan 1, Hojum

GRANSKNING - Ändring av detaljplan för Plankan 1, Hojum. Detaljplanen prövar möjligheterna till att utvidga byggrätten inom fastigheten för att inrymma en biltvätt. Granskning har ägt rum.

Person
Planarkitekt Leif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Granskningshandlingar har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen i juni 2019.

Planområdet är beläget på Hojums industriområde, invid Bilprovarevägen, och omfattar fastigheten Plankan 1. På fastigheten finns Willys livsmedelsbutik.

Dåvarande byggnads- och trafiknämnden beviljade 2018-11-22 positivt planbesked för att i detaljplan pröva möjligheterna till att utvidga byggrätten inom fastigheten Plankan 1 för att inrymma en biltvätt.

Detaljplanen handläggs med ”enkelt” standardförfarande eftersom den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Det som föreslås är i enlighet med kommunens översiktsplan och kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2019-07-17 av Johanna Berg