Flygfoto med planområdet utritat.

Plankan 9 med flera, etapp 2

GRANSKNING - Detaljplan för Plankan 9 med flera, etapp 2, Hojum. Detaljplanens syfte är att pröva och skapa förutsättningarna för handel och verksamhet samt tillhörande parkering. Granskning har ägt rum.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras november 2020.

Planområdet är beläget i Hojums industriområde och omfattar cirka 0,6 hektar. På fastigheten finns en industribyggnad som tidigare innehållet Friskis & Svettis lokaler. I nordväst avgränsas planområdet mot Verkmästarevägens vändplan och i nordost mot den gamla banvallen som idag utgör ett grönområde med gång- och cykelväg. Cirka 40 meter i samma riktning ligger kvarteret Sädesärlan innehållandes sammanhållen småhusbebyggelse. I sydost avgränsas planområdet mot fastigheten Plankan 1, innehållandes Willys och i sydväst mot fastigheten Plankan 10, innehållandes Åse-Glass. För att föreslagen markyta för parkering ska kunna gemonföras behöver cirka 1 300 kvadratmeter från nuvarande allmän platsmark tillföras fastigheten.

Syftet med detaljplanen är att pröva och skapa förutsättningar för en ändrad markanvändning som tillåter livsmedelsbutik och restaurang med mera inom fastigheten genom att förändra den idag gällande användningen småindustri (Jm) till handel och verksamhet (H, Z). Vidare är syftet att säkerställa den idag arrenderade markremsan för parkering och infart till den nya verksamheten genom att förändra markanvändningen från allmän plats (park eller plantering) till kvartersmark för handel och verksamhet (H, Z).

Undersökning av miljöpåverkan har genomförts. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-11-24 av Hjalmar Oskarsson