Flygfoto med planområdet markerat med vit linje.

Överby vattenverk

SAMRÅD - Detaljplan för Överby 7:9 m.fl. Överby vattenverk. Planens syfte är att möjliggöra för ett nytt vattenverk inklusive anläggningar i vatten, säkerställa en ny dragning av en befintlig kommunal gång- och cykelväg genom området, säkra naturvärden i befintligt naturområde samt säkerställa en ny infart till vattenverket. Samråd har ägt rum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras januari 2022.

Planområdet är beläget vid Göta älvs västra kant i Överby ca 4,5 km norr om Trollhättans centrum. Området gränsar i norr till Vänersborgs kommun och avgränsas av Ladugårdsvägen i sydväst. Söder om planområdet ligger en småbåtshamn. Planområdet omfattar ca 19,5 hektar på land och i vatten. 

Planens syfte är att möjliggöra för ett nytt vattenverk inklusive anläggningar i vatten, säkerställa en ny dragning av en befintlig kommunal gång- och cykelväg genom området, säkra naturvärden i befintligt naturområde samt säkerställa en ny infart till vattenverket. Syftet är även att bekräfta och reglera befintligt vattenverk och att på lång sikt möjliggöra ombyggnad eller nybyggnad i dess ställe.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 7 § eftersom den strider mot vägreservat för framtida väg till Vänersborgs kommun enligt gällande Översiktsplan 2013. Planen bedöms i övrigt vara förenlig med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt plan- och bygglagen 3 kap. 16 §.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2022-04-01 av HJAOSK