En illustrationskarta över området

Lärketorpet nordvästra delen

GRANSKNING - Detaljplan för Lärketorpet nordvästra delen, etapp 1. Planen föreslår nya bostäder, förskola och särskilt boende i en ny stadsdel, söder om Norra Älvsborgs Länssjukhus. Granskning har ägt rum.

Person
Planarkitekt Johanna Berg 0520-49 59 79
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Samråd i processen

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen i november 2019.

Planområdet är cirka 14 hektar stort och omfattar i huvudsak del av fastigheten Skogshöjden 1:3 men även del av Skogshöjden 1:2, del av Edsäter 2:1 och Edsäter 2:2. Marken inom området ägs av Trollhättans kommun.  

Detaljplanen syftar till att pröva marken inom området för ny bostadsbebyggelse samt möjlig lokalisering för ny förskola och särskilt boende. Planområdet utgör en första etapp inom bostadsområdet Lärketorpet Nordvästra och kan byggas ut i fler etapper i framtiden. Detaljplanen innebär en ny trafiklösning med angöring via cirkulationsplats från Överbyvägen/Lärketorpsvägen.

Totalt möjliggörs cirka 34 villatomter och bostäder i flerbostadshus, samt en förskola med 6–8 avdelningar. Öster om läget för ny förskola avsätts en tomt för särskilt boende med 10 boendeplatser.

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

 

Senast granskad 2020-01-08 av Andreas Oskarsson