Flygfoto över planområdet.

Kvarteret Rödjan

GRANSKNING - Detaljplan för del av kvarteret Rödjan, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Rödjan 8 och del av Rödjan 1. Granskning pågår till den 20 oktober 2021.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras oktober 2021.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Detaljplan för del av kvarteret Rödjan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 november 2020 att detaljplanen ska samrådas enligt plan och bygglagen 5 kap. 11 §.

Planområdet är beläget i Trollhättans centrumområde, i närhet till resecentrum och Bergslagsparken. Det avgränsas av Järnvägsgatan/Drottninggatan i norr och öster samt fastigheterna Rödjan 9 och 5 i väster och söder. Planområdet omfattar 0,2 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Rödjan 8 och del av Rödjan 1. Den nya byggnaden placeras längs med Drottninggatan på den yta som idag används för parkeringsplatser. Detaljplanen syftar även till att värna de kulturvärden som finns hos en äldre tegelbyggnad inom fastigheten Rödjan 1 som uppfördes som kvarnbyggnad under 1910-talet.

Planförslaget innehåller en ny byggnad i 8 våningar med cirka 60 lägenheter. Parkeringsplatser löses genom underjordisk parkering. På parkeringsdäckets tak ska en gårdsmiljö anordnas för de boende. Samnyttjande av gårdsmiljön kan ske med befintlig byggnad inom Rödjan 1.

Den nya byggnadens utformning ska tillföra arkitektoniska kvaliteter i centrala Trollhättan och förslaget ska förhålla sig till ett gestaltningsprogram som tas fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Detaljplanen för del av kvarteret Rödjan hanteras enligt reglerna för plan-och bygglagen (2010:900). Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- och bygglagen då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kapitlet 16 § plan- och bygglagen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2022-03-31 av JOSÅKEBEN