Vy över bostädernas placering.

Kvarteret Oden

SAMRÅD - Detaljplan för kvarteret Oden, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för olika typer av verksamheter i befintlig centrumbyggnad samt att pröva påbyggnad med bostadshus i 2-4 våningar. Samråd har ägt rum.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras oktober 2020.

Planområdet är beläget i Trollhättans centrumområde och avgränsas av Drottninggatan, Kungsgatan, Olof Palmes gata och Magasinsgatan. Planområdet omfattar cirka 1,5 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamheter i befintlig byggnad samt att pröva påbyggnad med bostadshus i 2-4 våningar. Cirka 100 lägenheter kan inrymmas i de nya bostadshusen. För åtkomst till bostadshusen föreslås ett nytt trapphus på Olof Palmes gata.

Detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan och är förenlig med kommunens översiktsplan. Detaljplanen bedöms vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och handläggs därför med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § i plan- och bygglagen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Relaterad information

Planhandlingar

Plankarta med bestämmelser.pdf

Planbeskrivning.pdf

Bilagor

Solstudie Kvarteret Oden.pdf

 

Senast granskad 2020-12-21 av Andreas Oskarsson