Kvarteret Gullön

SAMRÅD - Detaljplan för del av Kvarteret Gullön, Centrala staden. Planförslaget ger möjlighet till utveckling av kvarteret med fler bostäder och förbättrad utomhusmiljö. Samråd har ägt rum.

Person
PlanarkitektAnna-Karin Sjölén 0520-49 74 54
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen i november 2018. Det aktuella planområdet är beläget i södra delen av centrum och är knappt 1 hektar stort.

Detaljplanen innebär att nya byggrätter för bostäder möjliggörs på fyra olika fastigheter. Planförslaget har tagits fram i samverkan med samtliga fastighetsägare och innehåller också bättre parkeringslösningar samt en bättre utomhusmiljö för de boende.

Ett genomförande av detaljplanen för del av kvarteret Gullön bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning av planen behöver därmed inte genomföras och behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte. Preliminärt bedöms ett genomförande av förslaget inte medföra betydande miljöpåverkan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2019-02-04 av Johanna Berg