Bild som visar naturmiljö med träd som växer invid Göta älv

Knorretorpet, Vårvik

SAMRÅD - Detaljplan för Knorretorpet, del av Källstorp 4:5 med flera, Vårvik. Detaljplanen är en av flera detaljplaner som tas fram för den nya stadsdelen Vårvik. Samråd har ägt rum.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterats oktober 2019. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av bostäder med fysisk och visuell kontakt till Göta älv i öster och skogen i väster. Bebyggelse och allmänna platser ska utformas med hänsyn till dammfladdermusens livsmiljö. I planområdet ges stort utrymme för att bevara och utveckla grönområde för rekreation med motionsspår och aktivitetsytor.

Detaljplanen föreslår i huvudsak kvartersmark för bostadsbebyggelse och naturmark. Totalt möjliggörs cirka 300 nya bostäder inom planområdet. Längs med älvens riktning förläggs en gata som avskiljer bostäderna från strandområdet. För detaljplanens genomförande behöver strandskyddet upphävas för kvartersmark och allmän plats – gata.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-23 att detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför strategisk miljöbedömning ska genomföras. Miljöbedömningen samordnas med detaljplaneprocessen. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2019-12-12 av Andreas Oskarsson