Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Knorren, Vårvik

SAMRÅD – Detaljplan för Knorren, del av Källstorp 4:5, Vårvik. Samrådet har ägt rum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planområde

Delområde Knorren är beläget i norra delen av Vårvik och ansluter till stadsdelens huvudgata, Vårviksvägen. 

Syfte med planen

Syftet med detaljplanen är att pröva utveckling med bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende samt lokaler för centrumverksamhet i anslutning till Vårviksvägen, huvudgatan i stadsdelen. Detaljplanen syftar även till att säkerställa delar av Vårviks naturområde som ska användas för rekreation och tillgodose goda livsvillkor för djur- och växtliv. I detaljplanen möjliggörs att en områdeslekplats anläggs inom del av grönområdet.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen. Markanvändningen är förenlig med översiktsplanen men bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stort intresse.

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Dialog och utredningar

I förarbetet har dialoger genomförts och utredningar tagists fram. Eftersom Vårvik är en ny stadsdel finns inga nuvarande boende i området. Istället har dialoger med allmänheten genomförts under arbetet med den fördjupade översiktsplanen och även i senare skede när de första detaljplanerna påbörjades. I samband med tidigare detaljplanearbeten i Vårvik (Stridsbergsområdet och Knorretorpet) har ett flertal utredningar tagits fram som utgör underlag även i detaljplan för Knorren.

Ett preliminärt förslag till detaljplan har utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning. En
miljökonsekvensbeskrivning för Vårviksplanerna och Hjulkvarnelund har tagits fram
som underlag för detaljplanen.

Samrådet har ägt rum.

Samrådsredogörelse

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet. 

Samrådshandlingar

Samrådshandlingarna hittar du här under. Bilagor och utredningar kopplat till handlingarna hittar du längst ned på sidan. 

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

 
Senast granskad 2022-06-14 av STIGJE