En illustration över planförslaget med omnejd

Heimer 7, Strömslund

SAMRÅD - Detaljplan för Heimer 7, Strömslund. Detaljplanen prövar förutsättningar för nybyggnad av ett flerbostadshus samt om- och tillbyggnad av en befintlig byggnad. Samråd har ägt rum.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ett förslag till detaljplan har upprättats av Contekton Arkitekter fyrstad AB i juni 2019.

Planområdet avgränsas i öster av Källstorpsvägen och i söder av Boplatsgatan. I övrigt gränsar planområdet till enskilda bostadsfastigheter. Planområdet omfattar cirka 3000 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna  för nybyggnad av ett flerbostadshus samt att fastställa om- och tillbyggnad av befintlig byggnad i enlighet med befintlig byggrätt genom bildande av kvartersmark för bostäder. Anordning av parkering för fastighetens bostäder fastställs.

Kvartersmarken ansluter till villabebyggelse som innehåller en blandning av bostadstyper, husstorlekar, tak- och fasadmaterial, vilket är karaktäristiskt för Strömslund.  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2019-09-12 av Johanna Berg