En illustration över hur det nya boastadsområdet kan se ut

Gärdhems-Artorp

SAMRÅD - Planförslaget innebär en utveckling av ett område kring Hullsjövägen med cirka 30 nya bostäder, främst villabebyggelse. Samråd har ägt rum.

Person
Planchef Josefin Kaldo 0520-49 65 91
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ett förslag till detaljplan har upprättats av Contekton Arkitekter Fyrstad AB i juni 2019.

Förslaget rör ett mindre höjdområde som utgörs av skog och gränsar till bebyggelsen i Gärdhem och mot åkerlandskapet i norr. Två enskilda markägare önskar utveckla området med ca 30 nya bostäder, främst i form av villor, på var sida om länsväg 2005 Hullsjövägen. I planområdets västra del föreslås möjligheten att uppföra ett mindre flerbostadshus på en av de föreslagna villatomterna. Bostäderna angörs via ny bostadsgata i respektive område. Stor del av natur‐ och skogsmarken kommer att kvarstå.

Ett program togs fram under 2018 för att ta fram viktiga frågeställningar inför planarbetet och visa på lämpliga ytor för ny bebyggelse gentemot annan markanvändning.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖVALTNINGEN

Senast granskad 2019-08-19 av Johanna Berg