Vybild i vårväder

Björndalen 1:1, Galaxen

SAMRÅD - Detaljplan för bostäder och verksamheter i Björndalen. Samråd har ägt rum.

Person
Planarkitekt Anna-Karin Sjölén 0520-49 74 54
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Samråd i processen

Det aktuella planområdet ligger i anslutning till Trollhättans västra infart.

Syftet med detaljplanen är att pröva marken inom området för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Verksamhetslokaler medges i bottenvåningarna i den centrala delen av området.

Gestaltningen av området är betydelsefull p g a dess attraktiva läge i anslutning till älven och stadens västra entré.

Åtgärder på Vänersborgsvägen utförs för att förstärka stadsmässigheten i anslutning till stadens västra entré i samband med detaljplanens genomförande.

Senast granskad 2018-01-24 av Hjalmar Oskarsson