fotomontage som visar föreslagna hus

Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen

SAMRÅD - Detaljplan för Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen. Planen föreslår cirka 50 nya lägenheter i två flerbostadshus på platsen där det finns en nedlagd värmecentral. Samråd har ägt rum.

Person
Planarkitekt Leif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterats februari 2019.

Planområdet är beläget sydost om Hjortmosseparken och omfattar fastigheterna Fotkvarnen 1-2 samt del av Hjortmossen 1:1.

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för två nya flerbostadshus innehållande ca 50 lägenheter. Samtidigt justeras byggrätten för befintliga flerbostadshus till att motsvara gällande förhållanden och ny byggrätt för bostadskomplement medges. Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan och är förenligt med kommunens översiktsplan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2019-05-13 av Johanna Berg