Flygfoto med planområdet markerat med svart streckad linje.

Förskola Sylte

GRANSKNING - Detaljplan för del av Sylte 4:1, Förskola Sylte. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av ny förskola. Granskning har ägt rum.

Person
Planarkitekt Viktor Zettergren 0520-49 58 95
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLANPIL samråd.jpg

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras april 2021.

Planområdet är beläget i södra Trollhättan, inom stadsdelen Sylte. Planområdet avgränsas av Bergkullevägen och Myrtuvevägen åt öster-söder-väster samt gång- och cykelbana år väster-norr-öster. Därtill omfattar planen gatuområdet kring det norrgående hållplatsläget längs Myrtuvevägen. Planområdet omfattar cirka 1,4 hektar.

Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av ny förskola inom del av fastigheten Sylte 4:1 samt säkerställa en ändamålsenlig pedagogisk utemiljö som bidrar till barns lek, lärande och utveckling.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §.

Samrådet för aktuell detaljplan genomfördes mellan 2020-11-06 och 2020-11-30. Inkomna synpunkter under samrådet sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse daterad i april 2021. Där framkommer de ändringar som gjorts i planhandlingarna till granskningsskedet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-06-02 av Hjalmar Oskarsson