Flygfoto med planområdet markerat med svart streckad linje.

Förskola Sylte

GRANSKNING - Detaljplan för del av Sylte 4:1, Förskola Sylte. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av ny förskola samt säkerställa en ändamålsenlig pedagogisk utemiljö som bidrar till barns lek, lärande och utveckling. Granskning äger rum till och med 28 maj.

Person
Planarkitekt Viktor Zettergren 0520-49 58 95
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLANPIL samråd.jpg

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras april 2021.

Planområdet är beläget i södra Trollhättan, inom stadsdelen Sylte. Planområdet avgränsas av Bergkullevägen och Myrtuvevägen åt öster-söder-väster samt gång- och cykelbana år väster-norr-öster. Därtill omfattar planen gatuområdet kring det norrgående hållplatsläget längs Myrtuvevägen. Planområdet omfattar cirka 1,4 hektar.

Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av ny förskola inom del av fastigheten Sylte 4:1 samt säkerställa en ändamålsenlig pedagogisk utemiljö som bidrar till barns lek, lärande och utveckling.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §.

Samrådet för aktuell detaljplan genomfördes mellan 2020-11-06 och 2020-11-30. Inkomna synpunkter under samrådet sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse daterad i april 2021. Där framkommer de ändringar som gjorts i planhandlingarna till granskningsskedet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-05-06 av Hjalmar Oskarsson