Exploatörens skisser på potentiell utbyggnad enligt planförslaget

Fönstersmygen 1

SAMRÅD - Detaljplan för Fönstersmygen 1, Upphärad. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna att upprätta bostäder i form av mindre flerbostadshus. Vidare är syftet att pröva förutsättningarna för skolverksamhet. Samråd har ägt rum.

Person
Planarkitekt Andreas Oskarsson
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLANPIL samråd.jpg

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterats april 2020.

Planområdet är beläget i västra delen av Upphärad och omfattar fastigheten för den gamla förskolan. Planområdet omfattar cirka 3 600 kvadratmeter. Planområdet angränsar en villatomt i väst, rekreationsområden i söder, gångväg och den nya förskolan i öst och bilväg, vändplan och radhusbebyggelse i norr.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att upprätta bostäder i form av mindre flerbostadshus. Vidare är syftet att pröva förutsättningarna för förskoleverksamhet samt skolverksamhet.

Undersökning av miljöpåverkan har genomförts. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-05-19 av Clara B