Flygfoto med planområdet utritat

Fönstersmygen 1

GRANSKNING - Detaljplan för Fönstersmygen 1, Upphärad. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna att upprätta bostäder samt skola. Granskning har ägt rum.

Person
Planarkitekt Andreas Oskarsson
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLANPROCESSPIL granskning.jpg

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterats november 2020.

Planområdet är beläget i västra delen av Upphärad och omfattar fastigheten för den gamla förskolan. Planområdet omfattar cirka 3 600 kvadratmeter. Planområdet angränsar en villatomt i väst, rekreationsområden i söder, gångväg och den nya förskolan i öst och bilväg, vändplan och radhusbebyggelse i norr.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att upprätta bostäder i form av mindre flerbostadshus. Vidare är syftet att pröva förutsättningarna för skolverksamhet.

Undersökning av miljöpåverkan har genomförts och samråtts med Länsstyrelsen. Ett genomförande av detaljplanen medför inte en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse för allmänheten, inte medför betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-12-21 av Clara B