Flygfoto med planområdet utritat med streckad vit linje.

Del av Ekoxen 3 m.fl.

SAMRÅD - Detaljplan för del av Ekoxen 3 m.fl., Sylte. Detaljplanens syfte är möjliggöra för byggnation av flerbostadshus. Samråd har ägt rum.

Person
Planarkitekt Viktor Zettergren 0520-49 58 95
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLANPIL samråd.jpg

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterats i september 2020.

Planområdet är beläget vid Sylteskolan och Sylte Center, inom fastigheten Ekoxen 3. Området avgränsas av Nyckelpigevägen i norr, Myrtuvevägen i öster, gång- och cykelväg i väster och parkering i söder. Planområdet omfattar totalt 4 225 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus på del av fastigheten Ekoxen 3. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra flerbostadshus till en största byggnadsarea om 1 500 kvadratmeter. Byggrätten begränsas i höjd till en högsta totalhöjd om +90 meter över nollplanet. Detta innebär att en byggnad om cirka 30 meters höjd går att uppföra, vilket i sin tur medger 8 våningar med träkonstruktion. Föreslagen markanvändning medger också äldrevård och handel. Den senare begränsas till en största bruttoarea på 300 kvadratmeter och får endast finnas i byggnadens markplan.

Undersökning av miljöpåverkan har genomförts. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna denligt 3 kap. 16 §.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-10-28 av hjalmar.oskarsson@trollhattan.se