Illustration av ny bebyggelse inom planområdet

Del av Fors 1:1, Sjuntorp

SAMRÅD - Detaljplan för Del av Fors 1:1, Sjuntorp. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna att uppföra mindre flerbostadshus med sammanlagt 30-40 bostäder. Samråd har ägt rum.

Person
Planarkitekt Andreas Oskarsson
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLANPIL samråd.jpgDetaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterats november 2019.

Planområdet är beläget i centrala Sjuntorp och omfattar cirka 1,0 hektar. Området angränsar till Torpavägen i nordost, Kyrkvägen i sydost samt betesmark i nord- och sydväst. 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämligheten att uppföra mindre flerbostadshus med sammanlagt 30-40 bostäder. Inom planområdet kommer det även fortsättningsvis att finnas parkering för förskolan Stommen.

Undersökning av miljöpåverkan har genomförts. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 §, då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-02-12 av Andreas Oskarsson