ett flygfoto över planområdet som idag är Swedenborg center och naturmark

Läkaren 1, Swedenborg Center

PLANPROGRAM - Planprogrammet föreslår utveckling av befintliga verksamheter samt nybyggnad av bostadshus. Programsamråd har ägt rum.

Person
Planarkitekt Johanna Berg 0520-49 59 79
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planprogrammet har upprättats av Contekton Arkitekter och daterats mars 2018. 

Syftet med planprogrammet är att pröva lämpligheten att utveckla fastigheten Läkaren 1 med nybyggnad av bostäder i flerbostadshus samt till- och påbyggnader för att utveckla befintliga och nya verksamheter.

Nybyggnation i form av bostadshus i 4-6 våningar föreslås utmed Lasarettsvägen. Strax söder om Swedenborg Center föreslås två högre hus i 10 våningar. Tallbackens verksamhet föreslås kunna utökas genom påbyggnad med 1-2 våningar. Ett parkeringshus i 2 plan föreslås i anslutning till Tallbacken och bostadshus i norr, för att tillgodose det ökade behovet av parkering inom fastigheten till följd av förslaget. Några byggnader i områdets norra delar föreslås rivas. För befintliga byggnader tillhörande Swedenborg Center planeras ingen förändring. I förslaget har vikt lagts vid att behålla delar av att det skogsområde som sträcker sig genom området. Det utgör en viktig passage för djur- och växter och används frekvent av boende i närområdet.   

En bedömning av miljöpåverkan görs i samband med att detaljplanehandlingar tas fram.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖVALTNINGEN

Senast granskad 2019-06-11 av Johanna Berg