Ett flygfoto över planområdet som idag är Swedenborg center och naturmark

Läkaren 1 och 3 med flera

FÖRNYAD GRANSKNING - Detaljplan för Läkaren 1 och 3 med flera, Karlstorp.  Förnyad granskning har ägt rum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil samråd

Planområdet är beläget i stadsdelen Karlstorp i södra delen av Trollhättans tätort och omfattar totalt cirka 12 hektar.

Syftet med detaljplanen är att utveckla fastigheterna Läkaren 1 och Läkaren 3 med ny bostadsbebyggelse som varierar i sex till åtta våningar. Totalt möjliggörs cirka 300 nya lägenheter i planområdet. Inom Läkaren 1 ges verksamheten Tallbacken möjlighet att byggas ut. Nya gator föreslås ifrån Karlstorpsvägen och norrifrån Lasarettsvägen.

Allmänhetens tillgänglighet till grönområden ska värnas och gröna kvaliteter tillvaratas i förslag till placering av nya byggnader. Söder om Swedenborg center finns ett grönområde som föreslås bli allmän platsmark, vilket innebär att kommunen tar över skötseln av grönområdet.

Vidare är syftet med detaljplanen att förbättra gatumiljön för delar av Lasarettsvägen och genomföra åtgärder som förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister. Efter samrådet har planområdets utökats för att inrymma Karlstorpsrondellen och se till att trafikförbättrande åtgärder även kan genomföras där. 

Efter granskningen har fastighetsägarna, Kungsleden och Willhem, framfört önskemål om att ändra trafikmatningen för att nå ny bostadsbebyggelse i södra delen av planområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget ska gå ut på en förnyad granskning på grund av de förslagna förändringarna. Förnyad granskning har ägt rum.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖVALTNINGEN

Senast granskad 2022-04-01 av HJAOSK