Ett flygfoto över planområdet som idag är Swedenborg center och naturmark

Läkaren 1 och 3 m.fl.

SAMRÅD - Detaljplan för Läkaren 1 och 3 m.fl., Karlstorp. Planförslaget möjliggör en förtätning med ca 300 nya bostäder i flerbostadshus som varierar i 6-8 våningar. Samråd har ägt rum.

Person
Planarkitekt Johanna Berg 0520-49 59 79
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil samråd

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Läkaren 1 och 3 m.fl. Samhällbyggnadsförvaltningen beslutade den 30 januari 2020 att detaljplanen ska samrådas enlig plan- och bygglagen 5 kap. 7 §.

Detaljplanen innefattar bland annat fastigheterna Läkaren 1 och 3 och syftar till att utveckla området kring Swedenborg Center i norra Karlstorp med cirka 300 nya bostäder samt ge möjlighet för befintliga verksamheter att utöka. Trafikangöring till nya bostadshus sker från Karlstorpsvägen i söder och Lasarettsvägen i norr. Allmänhetens tillgänglighet till grönområden ska värnas och gröna kvaliteter tillvaratas i förslaget till placering av nya bostäder. I förslaget möjliggörs att Lasarettsvägen får en ny utformning och en förbättrad miljö för fotgängare och cyklister. Detaljplanen är förenlig med Trollhättans kommuns översiktsplan. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖVALTNINGEN

Senast granskad 2020-07-16 av Clara Bengtsson