Del av Nyckleby 1:34 med flera

GRANSKNING - Detaljplan för del av Nyckleby 1:34 med flera, Upphärad. Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för två bostadsfastigheter längs Smedvägen. Granskning äger rum mellan den 20 januari och 11 februari.

Person
Planarkitekt Ida Andersson 0520-49 59 07
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till granskning i processen

Detaljplanen har upprättats av Stadsbyggnadsförvaltningen och dateras januari 2021. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Detaljplan för del av Nyckleby 1:34 med flera. 

Planområdet är beläget vid Smedvägens norra del i Upphärad, cirka 2 mil söder om Trollhättan och omfattar 1,1 hektar.

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för två bostadsfastigheter längs Smedvägen. Detaljplanen innefattar även två befintliga bostadsfastigheter i planområdet, varav en är obebyggd (Dörrfodret 1). Del av Smedvägen ska upplåtas som allmän platsmark (GATA). Den norra delen av Smedvägen avses vara del av kvartersmark.

Detaljplanen för del av Nyckleby 1:34 med flera hanteras enligt reglerna för plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- och bygglagen då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kapitlet 16 § plan- och bygglagen. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-01-21 av hjalmar.oskarsson@trollhattan.se