Vintervit naturbild

Nyckleby 1:34

SAMRÅD - Detaljplan för del av Nyckleby 1:34, Upphärad. Planen föreslår två nya bostadsfastigheter längs med Smedvägen. Samråd har ägt rum.

Person
Planarkitekt Viktor Zettergren 0520-49 58 95
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Samråd i processen

Detaljplanen har upprättats av Stadsbyggnadsförvaltningen i januari 2018. 

Planområdet är beläget vid Smedvägens norra del i Upphärad och omfattar ca 1,1 ha.

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för två nya bostadsfastigheter längs Smedvägen. Detaljplanen innefattar även två befintliga bostadsfastigheter i planområdet, varav en är obebyggd (Dörrfodret 1). Del av Smedvägen ska upplåtas som allmän platsmark (GATA). Den norra delen av Smedvägen avses vara del av kvartersmark.

Senast granskad 2018-10-05 av Johanna Berg