Tecknad illustration av ett hus med glada barn runt. En pojke står på händer på husets tak.

Vägen till en frisk förskola

Syftet med strategin för en giftfri förskola är att den ska vara ett stöd i arbetet och visa vägen mot målet att minska andelen miljöfarliga ämnen i barnens lärmiljö och att öka kunskapen kring kemikaliers påverkan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Strategin ska vara en hjälp vid planering, genomförande och uppföljning av arbetet. Begreppet "giftfri förskola" är relativt etablerat i bland annat andra kommuner och organisationer och ska tolkas som en strävan.

För enkelhetens skull används begreppet genomgående i strategin även om en helt giftfri miljö är en omöjlighet.
Strategi för en giftfri förskola är ett inriktningsdokument på övergripande nivå. Förhållningssättet som beskrivs behöver brytas ner till konkreta åtgärder.
De strategier som redovisas ska användas som underlag till handlingsplaner inom den kommunala verksamheten. Det är handlingsplanerna som styr ambitionsnivån, inte strategin.

Med grund i Miljöbalkens hänsynsregler, det nationella målet om giftfri miljö, de regionala tilläggsmålen, Trollhättans Stads miljöpolicy samt läroplan för förskolan har vi identifierat fyra olika ställningstaganden som är särskilt viktiga att arbeta med för en giftfri förskola i Trollhättan

Handlingsplan för kemikaliesmart förskola

Handlingsplanen gäller för kommunala förskolor i Trollhättans stad. Handlingsplanen är tänkt som ett stöd för pedagoger och chefer i arbetet mot en kemikaliesmart förskola.

Handlingsplan för en kemikaliesmart förskola (öppnas i nytt fönster)

 Strategi för giftfri förskola

Handlingsplan för att minska matsvinnet

Senast granskad 2021-01-11 av BENBUD