Nationella miljömål

Sveriges riksdag har antagit 16 mål för miljökvalitet. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.

Person
MiljöstrategRose-Marie Sandstedt 0520-49 76 91
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Miljökvalitetsmålen syftar till att:

  • främja människors hälsa
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna

Målen ska nås inom en generation

Förhoppningen är att ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta ska lämnas över till nästa generation. Det betyder att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). Naturen behöver dock tid för att återhämta sig och i några fall kommer vi inte att hinna nå den önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser görs.

För att nå det så kallade generationsmålet krävs ett stort engagemang hos många aktörer i samhället, både i Sverige och i andra länder.

 

För att se filmen "En film om Sveriges miljömål" på You tube.

Miljömålen kan nås lättare med bättre styrning – årlig uppföljning av miljömålen 2015

Utvecklingen i miljön är positiv för fyra av Sveriges sexton miljökvalitetsmål, för fem är utvecklingen negativ och för övriga går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Det visar 2015 års uppföljning av de svenska miljömålen. För att nå målen krävs styrning och rätt användning av resurser så att insatser ger resultat.

Senast granskad: 2016-01-28 | av: Joakim de Blanche
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)