Tomträtter

Inom Trollhättans kommun finns cirka 1 600 tomträtter. För småhus upplåts inte längre tomträtter. Jordabalkens 13:e kapitel reglerar upplåtelse av tomträtter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad innebär det att vara tomträttsinnehavare?

Att vara tomträttsinnehavare är att jämföra med att vara ägare till marken gällande möjligheterna att nyttja, belåna och överlåta marken. Skillnaden är att Trollhättans Stad äger tomten och tomträttsinnehavaren hyr till en årlig summa, kallad tomträttsavgäld. Detta avtal regleras av ett tomträttsavtal.

Beräkning av tomträttsavgäld

Hur beräkningsmodellen för avgälden skall se hur bestämmer politikerna i varje kommun. Kommunfullmäktige i Trollhättans kommun beslutade 17 september 2018 att avgälden skall beräknas utifrån 90 % av innevarande års marktaxeringsvärde med avdrag för vatten och avlopp och 10 % av marktaxeringsvärdet för anlagd trädgård

Detta belopp motsvarar avgäldsunderlaget, dvs. markens värde i obebyggt skick. Denna summa multipliceras med en räntesats på 3 %. Detta blir den årliga tomträttsavgälden för tomträttsinnehavaren. Tomträttsavgälden betalas kvartalsvis i förskott. Faktura skickas ut med förfallodag i slutet av mars, juni, september och december. Det finns möjlighet att betala via autogiro eller e-faktura, om du vill ha hjälp med detta kontaktar du vårt ekonomikontor för blanketter.

Tomträttsavgälden är avdragsgill i deklarationen och vi lämnar årligen kontrolluppgifter till Skattemyndigheten gällande inbetald avgäld.

Reglering av tomträttsavgäld

Var 10:e år regleras tomträttsavgälden om (andra perioder än 10-årsperiod kan förekomma). Tomträttsinnehavaren får ungefär 15 månader innan regleringsperiodens slut hemskickat ett tilläggsavtal till tomträttsavtalet där det nya förslaget till avgäld framgår. Detta avtal ska undertecknas av samtliga tomträttsinnehavare och sändas åter. Om avtal inte träffas senast ett år innan den nya avgälden börjar gälla sker en opartisk bedömning i domstol. Domstolen bestämmer då avgälden utifrån fastighetens markvärde och en ränta som är skälig. Den part som förlorar målet blir normalt skyldig att även betala den andra partens domstolskostnader. Tillägg till tomträttsavtal skrivs in hos Lantmäteriet. Detta ombesörjs av Trollhättans Stad och efter inskrivning skickas ett exemplar av tilläggsavtalet åter till tomträttsinnehavaren.

Överlåtelse av tomträtt

Vid ägarbyte (köp, försäljning, bodelning, gåva eller liknande) ska kopia av överlåtelsehandlingen skickas till oss. Ofta hjälper fastighetsmäklaren till med detta när köp går via dem, dock är det säljarens ansvar att handlingarna når oss. Det är viktigt att vi får uppgift om ägarbyte för att fakturan ska gå till rätt person.

Friköp av tomträtt

Erbjudande om friköp av tomträtt sänds ut i samband med att tomträttsavgälden regleras, men friköp kan ske när som helst under avtalsperioden.

Köpeskillingen vid friköp motsvarar avgäldsunderlaget, dvs. 90 % av innevarande års marktaxeringsvärde reducerat med avdrag för vatten och avlopp och 10 % av det reducerade av marktaxeringsvärdet för anlagd trädgård (beslutat i Kommunfullmäktige 17 september 2018).

Kontakta oss så räknar vi ut den aktuella köpeskillingen, se kontaktuppgifter högst upp på sidan. När tomträttsinnehavaren lämnat besked om friköp skickar vi köpekontrakt och köpebrev för påskrift. Efter retur av dessa handlingar skickas faktura och påskrivet köpekontrakt till tomträttsinnehavaren. Då inte inbetald tomträttsavgäld återbetalas blir överlåtelsedatumet 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober, vilket också blir fakturans förfallodag. Tomträttsavgäld betalas tills betalningen för friköpet är erlagd. Efter erlagd betalning skickar vi påskrivet köpebrev och beslut om dödning av tomträtten.

Vid friköp av tomträtter tillkommer, utöver köpeskillingen följande kostnader: 1,5 % av marktaxeringsvärdet i stämpelskatt, 825 kr i expeditionsavgift samt 375 kr/nytecknat pantbrev.

Ansökan om lagfart lämnas in hos:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivningen
761 80 Norrtälje

Vid frågor kring inskrivningen kan Lantmäteriet kontaktas, telefon 0771-63 63 63, alternativt besök Lantmäteriets webbplats. Du kan också kontakta din bank om du behöver hjälp med pappersarbetet kring inskrivningen.

Om du vill friköpa din tomträtt eller om du har övriga frågor kring tomträtter, se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

Mer information hittar du på Lantmäteriet.se

Senast granskad 2021-09-01 av SUSLAR