Karta

Vitvingen, gruppbostad i Lextorp

Trollhättans stad planerar för en ny gruppbostad i Lextorp. Den kommer att placeras på en obebyggd tomt i kvarteret Vitvingen som ligger i slutet av Stenlidenvägen. Tomten är 3500 kvadratmeter av de ca 120 000 kvadratmeter som benämns Lextorpsparken. I detaljplan från 1988 fastställs tomtens ändamål till bostad alternativt förskola och omgivande mark till allmän plats, natur.

Personer
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Gruppboendet är för personer med psykisk funktionsnedsättning. De tio lägenheterna planeras uppföras i två längor samt en gemensamhetsbyggnad. Boendet utformas så att känslan av storskalighet minimeras. I boendet finns alltid tillgång till personal, sovande jour och /eller vaken personal. Målet med verksamheten är att den enskilde brukaren ska kunna utvecklas, så att man på sikt ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I kvarterets närhet finns goda kommunikationer och möjlighet till god och säker utevistelse.

Lextorpsparken har inventerats i samband med att naturvårdsplanen togs fram. Störst värde var några av blandskogsmiljöerna med äldre tallar och lövträd. Den nya bebyggelsen kommer ha begränsad påverkan på naturvärdena. Som kompensation föreslås åtgärder för att gynna vissa av dessa blandskogsmiljöer. Det kan ske genom röjning runt de äldsta träden och /eller genom att öka mängden död ved.

Bedömningen är att den nya gruppbostaden inte föranleder några trafikåtgärder utmed Stenlidenvägen, eftersom gatan dimensionerades för verksamhet/ boende.

Planeringen är att beslut om byggande tas under hösten 2018 och att projektet färdigställs under 2020.

Senast granskad 2018-10-25 av Katarina Loodh