Exploatör

På denna sida finns information om olika typer av genomförandeavtal som tecknas mellan bostadsexploatörer och Trollhättans Stad.

Person
ProjektsamordnareMagnus Stjärnborg 0520-497956
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Föravtal

Ett föravtal ger intressenten/exploatören rätt att undersöka förutsättningarna för bostadsbyggnation på kommunal mark där översiktsplanen anger att det är lämpligt med bostäder.

Föravtalet kan innehålla ett antal ”att-satser” om till exempel miljöhänsyn, byggnationens omfattning och utformning, ekonomiska frågor eller frågor om upplåtelseform, men det reglerar inte priset för marken. För att projektet ska kunna genomföras tecknas markanvisningsavtal.

Markanvisningsavtal

Ett markanvisningsavtal tecknas för att reglera genomförandet av en detaljplan eller del av en detaljplan. Avtalet kan reglera köpeskilling, krav på byggnation, tider, gemensamma anläggningar med mera.

Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal tecknas för att reglera genomförandet av en detaljplan eller del av en detaljplan när kommunen inte äger marken. Avtalet kan reglera tider, gemensamma anläggningar med mera.

Trollhättans Stad har tecknat exploateringsavtal med exploatörer för följande områden:

Södra Innovatum
PEAB utför totalt ca 160 bostäder i olika hustyper. Området är indelat i flera etapper

Senast granskad 2017-07-06 av Katarina Loodh