Bilden föreställer en ordförandeklubba.

Vad beslutades på kommunstyrelsen?

Förslag till höjd kommunalskatt, nya bullerriktlinjer och köp av Gärdhems bygdegård var några av programpunkterna på kommunstyrelsen den 23 oktober.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Här är några beslut som fattades av kommunstyrelsen:

MRP/Budget 2020 – Förslag höjd kommunalskatt

Ekonomikontoret har sammanställt förslag till Mål- och resursplan 2020–2023/ Budget 2020. Den beskriver bland annat majoritetens programförklaring, visionen, fokusområden, prioriterade mål, ekonomisk plan och fördelning av ekonomiska resurser till nämnderna. Den politiska majoriteten föreslår för år 2020 en skattehöjning med 80 öre, från nuvarande 21:56 kronor per skattekrona till 22:36 kronor per skattekrona. Höjningen beräknas ge ökade skatteintäkter med 102 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens beslutade att föreslå kommunfullmäktige den 4 november att fastställa den politiska majoritetens förslag om Mål- och resursplan 2020–2023/Budget 2020, och fastställa förslaget om en höjning av kommunalskatten.

Nya bullerriktlinjer

Trafikbullrets påverkan på boendemiljön kommer att vara en viktig frågeställning när 7 000  nya bostäder ska byggas i Trollhättan fram till 2030, framförallt för att de främst ska tillkomma genom en förtätning av redan bebyggda miljöer. En arbetsgrupp av tjänstemän har därför tagit fram ett förslag till nya bullerriktlinjer, där ambitionen är att inga bostäder ska utsättas för bullernivåer som överstiger riktvärdena (60 dBA). Samtidigt ändras reglerna för bullersaneringsbidrag för befintliga bostäder längs de kommunala vägarna till att omfatta fastigheter med ekvivalenta bullernivåer över 63 dBA.

Kommunstyrelsen beslutade att anta förslag till ”Bullerriktlinjer för Trollhättan 2019”. Riktlinjerna ersätter även ”Bullersaneringsplan för Trollhättans kommun” som antogs av kommunstyrelsen 1997-02-06.

Köp av Gärdhems bygdegård

Gärdhems bygdegård, som ligger på Holmsvägen mellan E45 och Velanda, drivs och förvaltas i dag som en ideell förening (Byggnadsföreningen Gärdhems Bygdegård). Lokalerna har behov av renovering och föreningen har inte bedömts att klara dessa nödvändiga investeringar på egen hand.

Därför föreslår Kommunstyrelsens förvaltning att Trollhättans Stad tar över fastigheten för en köpeskilling av 1 krona, och att den dagliga driften och mindre löpande underhåll sköts av föreningen. Det regleras genom ett avtal mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och föreningen, och följer den praxis som tillämpas i samband med andra liknande fastigheter som ägs av Trollhättans Stad.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett förvärv av Gärdhems bygdegård för köpeskillingen 1 krona.

Läs protokollet i sin helhet i vårt diarium:

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Senast granskad 2019-10-30 av rebecca.gustavsson@trollhattan.se