Bilden föreställer en ordförandeklubba.

Vad beslutades på kommunfullmäktige?

Här berättar vi om några av de beslut som togs på kommunfullmäktige den 2 mars. Protokollet från mötet är inte justerat ännu.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Utökad borgensram för TEAB

Trollhättan Energi AB (TEAB) har idag en borgensram på 1 500 mkr och 1 343 mkr är utnyttjad (200128). Bolagets investeringsplan för kommande period beräknas överstiga befintlig borgensram, vilket enligt bolaget medför att borgensramen behöver utökas.

För att kunna fullfölja bolagets beslutade och planerade investeringsplaner för perioden 2020 – 2024 föreslår TEAB:s styrelse att borgensramen utökas. TEAB:s investeringsplan för perioden 2020 – 2024 motsvarar 1 900 mkr för koncernen, varav den största delen är hänförbar till investeringar inom VA-verksamheten, där ett nytt reningsverk för dricksvatten är den största.

Investeringarna inom koncernen TEAB finansieras både med egna medel och nya externa lån. För att kunna ta upp nya externa lån behöver borgensramen utökas med 900 mkr från 1 500 mkr till 2 400 mkr.

Kommunfullmäktige beslutade att ingå borgen för Trollhättan Energi AB upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 000 kr.

Informationssäkerhetspolicy för Trollhättans Stad

Trollhättans Stads informationshantering digitaliseras i allt större utsträckning och riskerna som följer med ökad digitalisering måste hanteras. Medarbetarna kan inte arbeta utan information, informationen måste vara tillförlitlig, i vissa fall måste den skyddas från obehörig åtkomst och man måste veta vem informationen kommer ifrån. Hotbilden för stadens informationshantering är numera global.

Inom informationssäkerhet arbetar man metodiskt utifrån att korrekt information ska finnas tillgänglig för behöriga på ett spårbart sätt när den behövs. För att styra upp informationssäkerhetsarbetet, utifrån ett ledningsansvar, har en informationssäkerhetspolicy för Trollhättans Stad tagits fram.

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslag till informationssäkerhetspolicy för Trollhättans Stad.

Det justerade protokollet finns att läsa i vårt diarium den 7 mars.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Senast granskad 2020-03-06 av Per Ivarsson