Bilden föreställer en ordförandeklubba.

Vad beslutades på kommunfullmäktige?

Här berättar vi om några av de beslut som togs på kommunfullmäktige den 25 maj. Protokollet från mötet är inte justerat ännu.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Rätt att besluta om undantag för taxor med anledning av covid-19

Med anledning av Covid -19 har Trollhättans Stad eftergivit en del taxor och avgifter för att underlätta för näringslivet i staden. Behov har uppkommit att kunna medge undantag för taxor och avgifter så länge Covid-19 pandemin kvarstår. För att kunna hantera behovet av undantag på grund av Covid-19 pandemin, från vad som tidigare bestämts av kommunfullmäktige kring taxor och avgifter, får kommunstyrelsens ordförande delegation att besluta om undantag, från vad kommunfullmäktige tidigare bestämt, i regelverk kring taxor och avgifter. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2020.

 

Trollhättans Stads årsredovisning

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2019 års bokslut med redovisad resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Trollhättans Stad.
Årets resultat uppgick till +36 mkr, vilket var +17 mkr bättre jämfört med budget. I årets resultat ingår realisationsvinster med + 10 mkr samt orealiserade vinster i värdepapper med + 6 mkr som inte får tillgodoföras i avstämning av balanskravet.

 

Marköverlåtelseavtal del av Skoftebyn 1:1 vid Nysätra idrottsplats

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tillägg till marköverlåtelseavtal med Riksbyggen ekonomisk förening avseende del av fastigheten Skoftebyn 1:1 vid Nysätra idrottsplats och medger förlängning av att påbörja byggnationen tom 2021-06-30. Orsaken till förlängningen är att försäljningen av lägenheter har påverkats av covid-19-pandemin.

Det justerade protokollet finns att läsa i vårt diarium den 4 juni.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Senast granskad 2020-05-26 av per.ivarsson@trollhattan.se