Bilden föreställer en ordförandeklubba.

Vad beslutades på kommunfullmäktige?

Här beskriver vi några av de beslut som fattades på kommunfullmäktige den 3 februari. Protokollet från mötet är inte justerat ännu.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Byggstart Socialpsykiatriboende Slättbergsvägen 140

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-16 (KF § 200) att projektering och upphandling ska genomföras avseende ombyggnation av lokaler för ett socialpsykatriboende på Slättbergsvägen 140. Ett nytt psykiatriboende möjliggör en avveckling av psykiatriboendet på Lantmannavägen 38 vilket har planerats i flera år då lokalerna i Kronogården inte anses lämpliga för målgruppen. Projekteringen har föregåtts av förstudie och lokalplanering enligt Trollhättans Stads lokalbehovsprocess och har letts av AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag.

Lokalprogrammet med dess principskiss omfattade 9 lägenheter med tillhörande funktioner, inklusive uteplatser, har legat till grund i arbetet med projektering och upphandling. Lokalerna i det nya boendet blir bättre anpassade för både barn och vuxna då det blir fullvärdiga lägenheter med separata entréer. Ombyggnationen planeras vara klar för inflyttning i oktober 2020.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna byggstart för ett socialpsykiatriboende på Slättbergsvägen 140

Byggnation av akutlogi för kvinnor på Överby

Kommunfullmäktige har beslutat, 2019-04-01 (KF § 79), att projektering och upphandling ska genomföras för ett akutlogi för kvinnor. Det är viktigt att både i utformning av lokaler och i placering av ett akutlogi arbeta för att skapa trygghet. Flera tomter har utretts och den nu aktuella tomten är på Överby och har fastighetsbeteckningen Överby 8:3. Projekteringen har föregåtts av förstudie och lokalplanering enligt Trollhättans Stads lokalbehovsprocess.

Lokalprogrammet med dess principskiss omfattande sex övernattningsrum med tillhörande funktioner har funnits med som en grund i arbetet med projektering och upphandling, ett arbete som letts av AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag. Byggnationen planeras vara klar för inflyttning under hösten 2020.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna byggstart för ett akutlogi för kvinnor på Överby.

Partistöd 2020

Enligt lokala bestämmelser för partistöd, som antogs av kommunfullmäktige 15 december 2014 (§152), ska fullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistöd i februari månad varje år.

Totalt anslag för 2020 är 3 842 553 kronor. Av det i budgeten bestämda partistödet ska 10 % fördelas som grundstöd mellan de i kommunfullmäktige representerade partierna. Återstående 90 % är ett mandatbundet stöd, som fördelas mellan partierna i förhållande till det antal mandat respektive parti har i fullmäktige. Totalt finns 61 mandat. Av det erhållna mandatbundna stödet är 25 % avsett som utbildningsbidrag.

Samtliga partier har inkommit med redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket i kommunallagen för 2018 års partistöd. Återrapportering av 2019 års partistöd ska lämnas senast 30 juni 2020.

Kommunfullmäktige beslutade att utbetala partistöd för år 2020 enligt fördelning i budget 2020.

Det justerade protokollet finns att läsa i vårt diarium den 6 februari.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Senast granskad 2020-02-04 av Per Ivarsson