Bilden föreställer en ordförandeklubba.

Vad beslutades på kommunfullmäktige?

Här beskriver vi några av de beslut som fattades på kommunfullmäktige den 25 november. Protokollet från mötet är inte justerat ännu.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Anpassningar lokaler förskolan Äventyret

Äventyret är idag en förskola med motsvarande 6 förskoleavdelningar. Under flera år har Familjecentrum inklusive öppen förskola haft verksamhet förlagd i lokalerna. Verksamheten är sedan hösten 2019 flyttad till Djupebäcksgatan 21. Det tillsammans med att grundskoleverksamheten, sedan tidigare beslut, är förlagd i Hjortmosseskolan möjliggör en utökning med 3 avdelningar. Omställningen bedöms vara klar för inflyttning våren 2020.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna byggstart för anpassningar av lokaler i förskolan Äventyret.

Kollektivtrafikplan för Trollhättan och Vänersborg

Västra Götalandsregionen (VGR) har i en projektgrupp tillsammans med representanter för Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun och Västtrafik utarbetat en kollektivtrafikplan för Trollhättans och Vänersborgs kommuner. Kollektivtrafikplanen är en målbild för hur kollektivtrafiken, med fokus på stadsbusstrafik och kopplingen till den regionala trafiken, behöver utvecklas för att nå de nationella och lokala målen till år 2030.

Kommunfullmäktige antog förslaget till Kollektivtrafikplan för Trollhättans och Vänersborgs kommuner, daterat 2019-10-21.

Tillämpningsanvisningar avseende taxa inom Omsorgsnämndens verksamhet 2020

Omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till Tillämpningsanvisningar avseende taxa inom Omsorgsnämndens verksamhet 2020 med justering av avgifter och taxor samt tillämpningar. Förslaget innebär höjning av omvårdnadsavgift och matkostnader motsvarande ökningen av prisbasbeloppet.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna föreliggande förslag. Tillämpningarna ska träda i kraft från och med 2020-01-01.

Införande av kontaktcenter

Trollhättans Stad beställde under 2018 en förstudierapport om kontaktcenter vilken presenterades för och godkändes av kommunstyrelsen den 5 september 2018 (Ks §163). Stadsdirektören fick då i uppdrag att ta fram ett förslag till budget, finansiering och tidplan för genomförande av ett kontaktcenter i Trollhättans Stad.

Kommunfullmäktige beslutade att projektering och upphandling genomförs.

Det justerade protokollet finns att läsa i vårt diarium den 9 december.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Senast granskad 2019-11-27 av Per Ivarsson