Bild på kalkylator

Stark delårsrapport för april

Trollhättans Stads delårsrapport per april pekar på ett starkt resultat för året på 168 miljoner kronor. – Till följd av det stärkta konjunkturläget blir skatteintäkter och utjämningsbidrag 78 miljoner kronor högre än budget. Det underliggande skatteunderlaget beräknas öka med 3,5 % 2021, förklarar Dan Jonasson, ekonomichef i Trollhättan Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Resultatet för Trollhättans Stad visar på ett plus för årets första fyra månader på 122 miljoner kronor, vilket i sin tur innebär en helårsprognos på 168 miljoner kronor. Det är 155 miljoner kronor bättre än budgeterat.
– De största budgetavvikelserna är skatteintäkter och utjämningsbidrag, plus 78 miljoner kronor, och nämndernas verksamhet, plus 41 miljoner kronor. Prognosen för skatteintäkter de sista 12 månaderna har varierat kraftigt med anledning av pandemin, och helårsprognosen förutsätter att konjunkturen återhämtar sig under andra halvåret 2021, berättar Dan Jonasson, ekonomichef i Trollhättans Stad.

Överskott nämnder

– Omsorgsnämndens (+28 miljoner) prognos beror på statsbidragsintäkter som riktats till äldreomsorgen med 21,8 mkr samt den handlingsplan som togs fram 2020 för budget i balans. Därtill har kostnaderna minskat för LSS-verksamheten. För utbildningsnämnden (+10 miljoner) handlar det huvudsakligen om färre barn och elever i förhållande till befolkningsprognosen, säger Dan Jonasson.

Andra större budgetavvikelser är:

 • Ersättning från staten för sjuklönekostnader, januari-juni, +22 miljoner kronor
 • Särskilda åtgärder, vilket är pengar som kommunstyrelsen har satt av för oförutsedda insatser, +19 miljoner kronor.

Starkare ekonomi

I fjol blev resultatet rekordhöga 296 miljoner kronor, och i år pekar prognosen alltså återigen på ett högt resultat. 
– Det är väldigt svårt att veta utfallet i förväg under en pandemi. Men vi gläder oss åt att fortsatt kunna stärka Trollhättans Stads ekonomi och därigenom möjliggöra fler satsningar framöver, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Största investeringar

Investeringarna för 2021 beräknas uppgå till 534 miljoner kronor vilket är lika med budgeterad nivå. De största investeringarna per april är:

 • Stridsbergsbron 69 mkr
 • Gatuutbyggnad Vårvik 4 mkr
 • Kontaktcenter 8 mkr
 • Slättbergshallen 7 mkr
 • Lärketorpet Norra 6 mkr
 • Hjulkvarn 5 mkr

Relaterad information

Mer om resultatet:

 • Redovisad soliditet beräknas till 54,1 %, en ökning med 2,6 procentenheter från bokslutet. Soliditeten med hela pensionsskulden inklusive den del som tas upp i ansvarsförbindelsen, ökar med 3,6 procentenheter till 33,2 %.
 • Alla tre finansiella mål uppfylls och nämndernas måluppföljning visar att de är på rätt väg för att kommunfullmäktiges prioriterade mål kommer uppnås 2023.
 • Antalet månadsanställda har minskat med 80 personer från mars förra året och är nu 4 952.
 • Sjukfrånvaron som ökade kraftigt under fjolåret i samband med pandemins utbrott, har nu stabiliserats på en högre nivå än tidigare. Av övriga HR-nyckeltal har drygt hälften förbättrats eller stannat på samma nivå som under motsvarande period 2020.
Senast granskad 2021-06-01 av klas.liwenborg@trollhattan.se