Bild på kalkylator

Oväntat stark delårsrapport

En oväntat stark delårsrapport per april pekar på ett resultat för året på 169 miljoner kronor, vilket är 151 miljoner kronor bättre än budget. – Det är ett väldigt positivt resultat som motsvarar 4,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Överskottet kommer att behövas inför framtiden, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättans Stad.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Trollhättans Stads resultat visar på ett plus för det första tertialet på 66 miljoner kronor. Det i sin tur ger en helårsprognos på +169 miljoner kronor. Ekonomichef Dan Jonasson konstaterar att det är ett stort överskott. 

– Det finns många delfaktorer till det höga resultatet. Vi har reserver i form av en buffert som beräknas ge överskott på totalt 65 miljoner kronor. Därtill kommer realisationsvinster – alltså försäljning av tomträtter – med överskott på 33 miljoner kronor och finansnettot (pengar som Trollhättans Stad har placerat) visar på överskott med 12 miljoner kronor.

Extra statsbidrag

En annan faktor är det Dan Jonasson relaterar till som ”coronaeffekter”.
– Vi har fått stora tillskott i form av extra statsbidrag, exempelvis att staten tar kostnaden för sjuklönen de första fyra månaderna. Tillsammans med kompensation för vikande skatteunderlag, på grund av coronakrisen, ger det ett netto på +53 miljoner kronor.


Minskade underskott i nämnderna

Nämndernas verksamheter prognosticerar ett bättre resultat jämfört med budget. Här spås ett underskott på -18 miljoner kronor – vilket är en förbättring med 35 miljoner kronor jämfört med bokslutet:

  • Omsorgsnämnden -31 miljoner kronor,
  • Utbildningsnämnden + 12 miljoner kronor,
  • Kommunstyrelsen + 1 miljon kronor. 

Det beror delvis på att genomförda besparingar börjar ge effekt och att nämnderna fick lite mer pengar när skatten höjdes. 

– Det är ett hårt arbete som börjar ge resultat, och glädjande att se att flera av nämnderna som tidigare haft stora underskott nu är i balans, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

 

Finansiella mål uppfylls

Alla tre finansiella mål uppfylls genom det prognosticerade resultatet på 169 miljoner kronor:

  1. Årets resultat ska uppgå till 1 procent (4,5 procent)
  2. Soliditeten ska vara oförändrad eller öka (+ 1,8 procentenheter till 54,0 procent)
  3. Nettoninvesteringar ska finansieras med egna medel (självfinansieringsgrad 138 %)

Det lagstadgade balanskravet att gå med överskott uppfylls också med råge.

Nettoinvesteringarna beräknas för hela året uppgå till 280 miljoner kronor.
De största investeringarna är:

  • Nya Stridsbergsbron, 60 miljoner kronor
  • Inventarier Sylteskolan, 31 miljoner kronor
  • Gatuutbyggnad Vårvik, 21 miljoner kronor
Senast granskad 2020-06-02 av Per Ivarsson