Pengar i burk

Historiskt högt resultat 2020

Resultatet för 2020 uppgår till 296 miljoner kronor, vilket är 277 miljoner kronor bättre än budgeterat. – Resultatet är historiskt högt för Trollhättans Stad, konstaterar ekonomichef Dan Jonasson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det rekordhöga resultatet för Trollhättans Stad kommer inte som en överraskning eftersom delårsrapporterna pekade åt det hållet.

– Prognoserna har under året visat på ett positivt resultat som kraftigt överstiger budgeterat resultat, men på grund av osäkerheter kopplat till pågående pandemi har prognoserna varit högst osäkra, säger ekonomichef Dan Jonasson.

Lägre kostnader för nämnderna

Här är några av posterna som bidrar till det rekordhöga höga resultatet:

  • Kompensation för sjuklönekostnader (+51 miljoner kronor)

– På grund av covid-19 införde regeringen under perioden april–juli tillfälliga regler som innebar att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden. För perioden 1 augusti till den 31 december ersattes delvis kostnaderna för sjuklönekostnader.

  • Lägre kostnader för nämnderna (+49 miljoner kronor)

– Åtgärder inom nämnderna för att få en budget i balans har givit effekt. Det innebär, sammantaget med pandemins effekter, att samtliga nämnder förutom omsorgsnämnden (-1 miljon kronor) visar överskott.

  • Realisationsvinster (+44 miljoner kronor)

– Trollhättans Stads försäljning av mark och tomträtter.

Positiv riktning

Tillsammans med ytterligare några delfaktorer ger det alltså ett resultat som är 277 miljoner kronor högre än budgeterade 19 miljoner kronor.
– Det är ett resultat som kraftigt överstiger det budgeterade resultatet, men orsakerna är flera där det mesta vad gäller ekonomin har gått i positiv riktning under 2020, säger Dan Jonasson.

Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund gläds åt det positiva resultatet, där han framförallt vill lyfta nämndernas arbete med att få ned sina kostnader.

– Nämnderna har kämpat på hårt för att komma i budgetbalans, säger Paul Åkerlund och fortsätter:
– Det starka resultatet bidrar till en ekonomisk buffert som kan komma att bli viktig inför framtiden, inte minst då det förbättrar läget inför de investeringar som väntar för att bibehålla en bra välfärd.

Relaterad information

Mer om resultatet

De största investeringsprojekten under året:

  • Hjulkvarn 14 mkr
  • Stridsbergsbron 36 mkr
  • Stridsberg gatuutbyggnad 27 mkr
  • Inventarier grundskola 18 mkr
  • Slättbergshallen ombyggnation 13 mkr

Resultat relaterat till skatteintäkter och utjämningsbidrag uppgår till 7,9 %. Det genomsnittliga resultatet för de senaste fem åren har varit 3 %.

Soliditeten, den långsiktiga betalningsstyrkan, har ökat med 4 %-enheter i bokslutet till 29,7 % jämfört med 25,7 % föregående år.

Det lagstadgade balanskravet innebär att årets resultat ska överstiga noll i bokslutet. Utifrån årets balanskravsresultat om +249 mkr (årets resultat minskat med realisationsvinster avseende fastigheter samt orealiserade vinster i värdepapper) uppfylls det lagstadgade balanskravet.Senast granskad 2021-01-28 av katarina.loodh@trollhattan.se