Ikon för eldningsförbud

Eldnings- och grillningsförbud i Trollhättan

Rådande torka i skog och mark gör att en brand blir mycket svår att hantera. Eldning utomhus är förbjuden i Trollhättan. Grillning är endast tillåten i en för ändamålet framtagen grill i egen trädgård, om den inte ligger i nära anslutning till skogsparti. Förbudet gäller för hela området.

Enhet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Larmvägen 1 461 38 Trollhättan 0521-26 59 00

Föreskriften trädde i kraft den 2020-06-12, och gäller tills vidare. 

Vad betyder skärpt eldningsförbud?

Vid ett skärpt eldningsförbud är det förbud mot alla typer av eldning utomhus. Förbudet omfattar eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar), samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten. 

Med utomhus menas skog, eller mark som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. 

Vad omfattas inte av förbudet?

Du får använda grill på egen tomt så länge tomten inte ligger nära skog.

Elgrillar omfattas inte av förbudet. Tänk på att du är ansvarig vid uppkomst av brand även med elgrillar. Elgrillar bör användas ansvarsfullt och inte direkt på brännbart underlag.

Vad händer om du bryter mot förbudet?

Du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid. Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden. 

  • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara
  • Varna - Varna alla som hotas av branden
  • Larma - Larma 112
  • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det

Juridisk grund

Trollhättans Stad föreskrivs med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) och "Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud", KS 2019/00286. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.  

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

Länkar att följa i ämnet

Brandriskprognos, SMHI

Eldningsförbud, Din säkerhet

Krisinformation.se

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; brand112.se

MSB

Skogsbrand, små tuvor som brinner

Försiktighet vid eldning

På grund av torka i skog och mark uppmanar räddningstjänsten till försiktighet vid eldning.

Senast granskad 2020-07-02 av Per Ivarsson