Sedlar av olika valörer

Delårsrapport pekar på ett stort plus för 2021

Trollhättans Stads delårsrapport per augusti pekar på ett resultat för året på 200 miljoner kronor. – Det beror främst på att skatteintäkterna blir högre än budgeterat samt överskott inom nämndernas verksamheter och centrala budgetanslag, säger Dan Jonasson, ekonomichef i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Augustirapporten för Trollhättans Stad visar på ett plus för årets åtta första månader på 195 miljoner kronor, vilket alltså pekar på ett resultat för året på 200 miljoner kronor – 186 miljoner kronor bättre än budget.


En bidragande faktor är att nämnderna prognosticerar ett överskott på 59 miljoner kronor (Omsorgsnämnden +34 miljoner kronor, Utbildningsnämnden +19 miljoner kronor och Arbetsmarknads- och socialnämnden +5 miljoner kronor).
– Det prognostiserade överskottet är en kombination av vidtagna åtgärder för att få en budget i balans vilket resulterar i kostnadsminskningar, effekter av pandemin samt ramhöjande budgetanslag, förklarar Dan Jonasson.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag

Två andra stora poster som påverkar resultatet för året är skatteintäkter och utjämningsbidrag som tillsammans beräknas ge 86 miljoner kronor. Det är främst överskott för skatteintäkterna, 77 miljoner kronor, som beror på bättre utveckling av skatteunderlaget än budget. Konjunkturen (BNP) har helt enkelt fått en bättre utveckling under pandemin än förväntat. I resultatet ingår även ersättning från staten för sjuklönekostnader med 27 miljoner kronor för perioden januari-september.

Övriga budgetavvikelser:
• Överskott på centrala anslag för särskilda satsningar och oförutsedda utgifter, +23 miljoner kronor.
• Gemensamma poster, främst statlig ersättning för sjuklönekostnader +13 miljoner kronor.
• Finansnetto, +8 miljoner kronor.
• Realisationsvinster, +3 miljoner kronor.
• Exploateringsresultat -8 miljoner kronor.

Inget nytt rekordresultat

Årets resultat spås bli 200 miljoner kronor, och Dan Jonasson tror inte att man kommer i närheten av rekordresultatet på 296 miljoner kronor som var fallet 2020.
– Bedömningen är att tillfälliga effekter av pandemin kommer att avta: lägre realisationsvinster, lägre överskott för gemensamma poster samt ett högre nyttjande av kommunstyrelsens reserv för oförutsett/särskilda åtgärder. Vanligtvis har också Trollhättans Stad högre kostnader under hösten till följd av bland annat lönekostnader på grund av lönerevisionen, säger Dan Jonasson.
– Det är viktigt att stärka Trollhättans Stads ekonomi. Vi gläds åt de senaste årens starka resultat, vilket möjliggör satsningar till gagn för trollhätteborna både nu och framöver. Det blir lättare att klara stora investeringar som exempelvis Stridsbergsbron och möjliggör fortsatta satsningar på utbildning och omsorg, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Relaterad information

Mer om delårsrapporten

  • Verksamhetens nettokostnader ökar med 6,8 %. Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar med 3,6 %.
  • Årets nettoinvesteringar beräknas till 474 mkr, investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 534 mkr, d.v.s. budgetavvikelse med +60 mkr.
  • Redovisad soliditet (långsiktig betalningsförmåga) beräknas förstärkas till 55,8 %, en ökning med 4,3 procentenheter från bokslutet. Soliditeten med hela pensionsskulden inklusive den del som tas upp i ansvarsförbindelsen (intjänad t.o.m. 1998), ökar med 4,7 procentenheter till 34,4 %.
  • Samtliga tre finansiella mål uppfylls och nämndernas måluppföljning visar att de är på rätt väg för att kommunfullmäktiges prioriterade mål kommer uppnås 2023.
  • Antalet månadsanställda i Trollhättans Stad har ökat jämfört med samma tidpunkt föregående år och var i slutet av juli nästan 5 400 personer.
  • Sjukfrånvaron som ökade kraftigt under 2020 i samband med pandemins utbrott, har nu minskat men ligger på en högre nivå än tidigare. Under 2021 har en ökning av frisknärvaro skett i de mer tjänstemannatäta förvaltningarna jämfört med före pandemin. Analysen är att detta beror på skillnader i möjlighet att jobba hemifrån vid mildare symtom. I stort sett samtliga HR-relaterade nyckeltal har delförklaringar i pandemin, mer än hälften har sämre eller samma utveckling jämfört med 2020.
  • Till och med andra kvartalet 2021 minskade befolkningen med 110 personer till 59 139 invånare 30 juni.
Senast granskad 2021-09-22 av KLALIW