Sedlar av olika valörer

Delårsrapport pekar mot högt resultat igen

För tredje året i rad lutar det åt ett högt resultat för Trollhättans Stad. "Årets resultat beräknas till +156 miljoner kronor, vilket är 125 miljoner kronor bättre än budget", säger Dan Jonasson, ekonomichef i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är delårsrapporten för årets fyra första månader på +152 miljoner kronor som ligger till grund för prognosen +156 miljoner kronor för 2022. Största bidragande faktorer är skatteintäkter och utjämningsbidrag, +44 miljoner kronor, samma prognosticerade överskott gäller också för nämnderna. Resultatet för hela året motsvarar 3,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

– Budgetöverskottet beror främst på relativt stora överskott i nämndernas verksamhet samt på överskott för skatteintäkterna. De största budgetavvikelserna finns hos utbildningsnämnden +14 mkr, omsorgsnämnden +12 mkr, arbetsmarknads- och socialnämnden +15 mkr. Ökade skatteintäkter förklaras med att skatteunderlaget har haft en gynnsam utveckling och ökar mer än budgeterat, säger Dan Jonasson.

Det finns fler poster som avviker mot budgeten:
• Överskott på oförutsett/särskilda åtgärder, det vill säga centrala anslag som kommunstyrelsen disponerar, +21 miljoner kronor.
• Gemensamma poster med mera, huvudsakligen ersättning för sjuklönekostnader från staten, +21 miljoner kronor.

Stora överskott

För tredje året i följd förväntas det alltså ännu ett högt resultat (2020 +296 miljoner kronor, 2021 +261 miljoner kronor). Däremot kan vi inte förvänta oss stora budgetöverskott de kommande åren.
– 2022 är det tredje – och sista – året med riktigt bra ekonomiska resultat som det ser ut enligt våra prognoser. Det blir betydligt sämre ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn från och med 2023 enligt prognos från Sveriges Kommuner och Regioner.

Observanta på utvecklingen

Tidigare överskott har använts för att finansiera investeringar och därmed har lånefinansiering kunnat undvikas.
– Trollhättans Stad har använt överskotten 2020 och 2021 till att finansiera våra relativt stora investeringar, bland annat Stridsbergsbron.

Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, säger så här om delårsrapporten:
– Det är glädjande med ett bra resultat igen, där jag särskilt vill rikta ett tack till nämnderna som gör ett stort jobb med att hålla en ekonomi i balans. Med ett starkare resultat i ryggen står vi bättre rustade inför framtiden. Det finns anledning att vara observanta på utvecklingen i vår omvärld, exempelvis ser vi tecken på höjda livsmedelspriser och andra prisökningar som kan påverka Trollhättans Stads ekonomi.

Relaterad information

Fakta: Mer om aprilrapporten

  • Årets nettoinvesteringar beräknas till 410 mkr och inkluderar en ospecificerad tidsförskjutning om 41 mkr. Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 507 mkr.
  • Redovisad soliditet beräknas till 56,2 %, en ökning med 1,6 procentenheter från bokslutet. Soliditeten med hela pensionsskulden inklusive den del som tas upp i ansvarsförbindelsen, ökar med 3,0 procentenheter till 37,1 %.
  • Alla tre finansiella mål uppfylls och nämndernas måluppföljning visar att nämndernas arbete med målen totalt sett går i rätt riktning för att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål till 2023 i 64 % av målen och i övriga 36 % av målen går arbetet i delvis rätt riktning men åtgärder krävs för att nå målen till 2023.
  • Antalet månadsanställda har ökat med 148 personer från mars förra året och är nu 5 100.
  • Sjukfrånvaron ökade kraftigt under årets två inledande månader, under mars sjönk dock sjukfrånvaron tillbaka till nivåer motsvarande tiden före pandemin. Av övriga HR nyckeltal har drygt hälften förbättrats eller stannat på samma nivå som under motsvarande period 2021.
  • Till och med första kvartalet ökade befolkningen med en invånare till 59 155 invånare 30 april.
Senast granskad 2022-06-01 av HANMEL