Tiokronor i en stor hög

Sammanfattning budget 2018

Kommunfullmäktige har beslutat om budgeten för 2018, samt planen för 2019–2020. Läs sammanfattningen här – och se bland annat vilka större investeringar som planeras under perioden.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunalskatten är oförändrad och uppgår 2018 till 21:56 kr/skkr. Budgeterat resultat för 2018 är +39 miljoner kronor, varav resultat från exploateringsverk­samheten är 38 miljoner. Resultatet motsvarar 1,1 % av skatteintäk­terna och utjämningsbidrag.

Det bud­geterade resultatet innebär att kommunen lever upp till det lagstadgade balans­kravet och resultatmålet. För åren 2019–2020 uppgår det budgeterade resultatet till +21 miljoner respektive +28 miljoner inklusive exploateringsresultat. Ökat demografiskt tryck inom förskola, skola och äldreomsorg innebär betydande kostnads­ökningar kommande år.

Nämnderna tillförs, i huvudsak för målgruppsförändringar, för åren 2018–2020, 35,7 miljoner, 86,2 miljoner respektive 136,3 miljoner jämfört med 2017 års budget. En generell neddragning av nämndernas budgetramar görs med 0,2 %. Netto-ökningen 2018 efter avdrag för generell ramminskning uppgår till 29,1 miljoner. Nämnderna får kompensation för löneök­ningar, men inga prisuppräkningar till 2018.

Investeringsplanen omfattar 154 miljoner för 2018, 243 miljoner för 2019 och 321 miljoner för 2019: totalt 718 miljoner, varav investeringar i exploateringsområden utgör 138 miljoner. Det största objektet är en ny bro vid Knorren Hjulkvarnelund med 204 miljoner under perioden. Andra större projekt är:

  • Ombyggnad av Drottningtorget, 60 miljoner 2018–2020
  • Utrustningsanslag Syltesko­lan, 31 miljoner 2019
  • Grävlingen (förrådet), 26 miljoner 2018
  • Kungsgatan, 20 miljoner 2019 
  • Omklädningsrum Slättbergshallen 17,5 miljoner 2018–2019.
Senast granskad: 2017-11-08 | av: fredrika.almqvist@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)