Pengar av olika valörer

Augustirapporten visar fortsatt underskott

Ett underskott på 21 miljoner kronor, det är det ekonomiska resultatet för Trollhättans Stad till och med augusti, vilket är 20 miljoner kronor bättre än vid samma tid förra året. När hela året räknas samman vid årsskiftet bedöms resultatet bli -14 miljoner kronor.

Person
Kommunikationschef Vivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Prognosen för helåret på -14 miljoner kronor är 33 miljoner kronor sämre än budgeten, och Trollhättans Stad uppnår därmed inte det lagstadgade balanskravet eller det politiska målet på 1 procent i positivt resultat.

Underskottet kommer främst från nämnderna som visar ett samlat underskott på 76 miljoner kronor, vilket förbättrats något jämfört med aprilrapporten. Även i år finns de största underskotten framförallt inom Omsorgsförvaltningen som bedöms få ett underskott på 35 miljoner kronor under 2019, Utbildningsförvaltningen med ett förväntat underskott på 24 miljoner kronor, samt arbetsmarknads- och socialnämnden som vid årsskiftet väntas ha ett underskott på 19 miljoner kronor.

– Vi har fortfarande en stor utmaning i att komma tillrätta med underskotten i nämnderna för att kunna nå en budget i balans, konstaterar ekonomichef Dan Jonasson.

Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,0 % medan skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar med 3,2 %, vilket är en förbättring från föregående år.

– Nämnderna har gjort en hel del åtgärder för att komma i balans, och vi börjar se resultatet av dem nu, men fortfarande finns ett upparbetat underskott som vi behöver arbeta i kapp och det är förstås bekymmersamt för oss att vi inte klarar att hålla oss inom vår budget, kommenterar Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Av uppsatta finansiella mål uppnås tre av fem för 2019. Målet om god ekonomisk hushållning och självfinansiering (via resultatet) av investeringar uppnås inte. Trots att soliditeten sjunkit, bedöms den finansiella ställningen vara fortsatt stark.

Första halvåret ökade befolkningen med 132 personer till 58 860 invånare 30 juni. Antal anställda har ökat med cirka 87 personer från juli föregående år. Av kommunfullmäktiges prioriterade mål bedöms att 96 % nås helt eller delvis.

Läs fullständig delårsrapport augusti 2019

Senast granskad 2019-10-14 av rebecca.gustavsson@trollhattan.se