Referensgruppen

Referensgruppen består av ungdomar ifrån Trollhättans olika stadsdelar och en Fritidsledare från varje Fritidsgård. Gruppen är bestående av högst 4 representanter, dessa byts inte ut då vi jobbar med kontinuitet och trygghet. Detta är en förutsättning för att kunna uppnå det syfte och mål vi har med gruppen.

Mål/syfte
Vi som jobbar med referensgruppen har i uppgift att skapa en plattform där vi diskuterar aktuella samhällsfrågor som berör våra ungdomar. Varje träff är noga planerad och genomtänkt, men genomsyras av flexibilitet då vi inte kan veta i förväg vilken riktning diskussionerna tar. Vi hoppas att genom dessa möten kunna öka förståelse och motverka fördomar, knyta kontakter och utvecklas tillsammans. Hur är det att vara ungdom i Trollhättans stad, vad har man för framtidsdrömmar, vilka fördomar, rädslor finns. Vilka likheter och olikheter har vi?

Det är av stor vikt att man skapar trygghet i gruppen och ges förutsättningar för att lära känna varandra. Det krävs mod för att våga uttrycka sin åsikt i grupp, diskutera med andra och kanske ändra åsikt. Det ligger på Fritidsledarnas ansvar att se till att en grupp process kommer igång. Det är ett långsiktigt arbete som kräver sin tid, planering och engagemang. Fritidsledarna som deltar i gruppen måste kunna skapa och leda diskussioner samt söka kunskap. Vi ser det som en del av vårt integrationsarbete som är av yttersta vikt i vår segregerade stad. I nuläget leds dessa träffar av Karin Jacobsson Mauritzson.

Gruppen kommer också att erbjudas viss utbildning i form av mötesteknik, föreläsare och inbjudna gäster i aktuella teman. Referensgruppen kommer att vara ett bollplank för oss vuxna som jobbar ute på Fritidsgårdarna och politiker i Trollhättans Stad. Alla ungdomar går på Högstadiet. Obs! Projektet är för tillfället vilande.

Youtube-film med Referensgruppen

Filmen är från en heldag som Referensgruppens medlemmar hade tillsammans under inspelningen av SVTs dokumentärserie “Absolut Svensk”, ledd av programledaren Soran Ismail