Pengar i närbild, sedlar och mynt

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadsverkets storlek och hur komplicerat ärendet är. Bygglovsavgiften beräknas på bruttoarea medans mät och kartavgifter baseras på byggnadsarea. 

Beslut om förhandsbesked och lov måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och underrättelse måste skickas till sakägare. Kostnaden för detta administrativa arbete är 712 kr och tillkommer varje lovärende. Beslut som följd av så kallad anmälan ( t.ex. installation av eldstad) behöver dock inte kungöras. 

Även om du tar tillbaka din ansökan eller att den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

 

Nybyggnad av enbostadshus och garage

FörutsättningarBygglovKartaUtstak-ningLäges-kontrollAdmTotalt  
151-199 kvm
Planenligt inom detaljplan
18637 kr 5040 
   kr
6048 kr

  2100 kr      med         moms

712 
  kr

 32537
    kr

151-199 kvm
Utom detaljplan med förhandsbesked
18637 kr 3696 
   kr
6048 kr  krävs ej 712      kr  29093
    kr 
200-250 kvm Planenligt inom detaljplan 23296 kr 5040 
   kr
7056 kr

  2100 kr      med         moms

712       kr

 38204
    kr

200-250 kvm
Utom detaljplan med förhands-besked

 23296 kr  3696       kr  7056 kr  krävs ej 712       kr  34760
     kr

 

Nybyggnad av garage (separat ärende)

Förutsätningar Bygglov


Karta

Utstakning Adm Totalt

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

  4301 kr   Krävs          ej.      Krävs
        ej.
  712 kr  5013 kr

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

   4301 kr  2016 kr       2352 kr  712 kr  9381 kr

 

Tillbyggnad av enbostadshus

Förutsättningar Bygglov Karta


Utstakning    

Adm Totalt

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

1792 kr

Krävs
   ej

    Krävs
       ej

712 kr

 
  2504 kr

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

1792 kr  2016 kr    2352 kr 712 kr

 
  6872 kr

16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

 2867 kr  Krävs
    ej
   Krävs
      ej
 712 kr  3576 kr
16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till grän
 2867 kr  2016 kr    2352 kr  712 kr   7947 kr

 

Anmälan

 Förutsättningar Startbesked Karta Utstak-
ning
Adm    Totalt 
 Installation av eldstad/rökkanal   1120 kr     -      -   1120 kr
Installation av kassett i befintlig rökkanal
   448 kr     -      -     448 kr
Tillbyggnad högst 15kvm. PBL 9:4b   1792 kr    -      -   1792 kr
Komplementbyggnad högst 25 kvm, ej bostad. PBL 9:4a   1792 kr    -      -   1792 kr

Komplementbyggnad högst 25 kvm, bostad. 
PBL 9:4a   

  2912 kr    -      -   2912 kr

 

                        Besked

  Beslut      Adm Totalt
Positivt förhandsbesked 4480 kr     712 kr 5192 kr
Avslag förhandsbesked 2240 kr     Ingen 2240 kr

  

Senast granskad: 2017-08-29 | av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)