Måndag 24 november 2014

Nollvisionslingan i Trollhättan

Projektet genomfördes åren 2000 och 2001 i nationell samverkan mellan Vägverket, Trollhättans kommun, SAAB, NTF, Svenska kommunförbundet, Västra Götalandsregionen och Polisen. Investeringar i befintliga vägar och gator för drygt 100 Mkr skapade en 39 km lång "nollvisionsslinga".

Projekt

Under projekttiden hade SAAB bilar för utlåning med visning av teknik som alkolås och ISA (intelligent stöd för anpassning av hastighet). Det pågick också en stor dialogkampanj där vi med seminarier, samverkansmöten, en utställning m.m. som informerade om trafiksäkerhet, vad vi som trafikanter kan göra för att tillsammans med fordonstillverkare och väghållare skapa ett säkrare och tryggare transportsystem.

Under denna tid kom ett stort antal grupper med besökare från Sverige men också många från utlandet. Sedan projektet avslutats tar Trollhättans Stad fortfarande emot ett antal besöksgrupper varje år.

"På väg till Nollvisionen" var ett demonstrationsprojekt där den kunskap, teknik och de fysiska förutsättningar som fanns vid detta tillfälle skulle användas för att bygga ett trafiksystem som avsevärt reducerar risken för att mänskliga misstag leder till att någon dödas eller får bestående skador. Naturligtvis finns alla gator och vägar som ingick i slingan kvar inklusive de olika åtgärderna som genomfördes. Det har sedan dess endast utförts mindre justeringar.

 

Åtgärder

Exempel på åtgärder på kommunala gator

 • 6 kilometer ombyggda gator
 • nya cykelvägar cirkulationsplatser
 • säkrare busshållsplatser
 • hastighetssäkrande åtgärder
 • vackrare gatumiljö

Åtgärder

Exempel på åtgärder på statlig väg

 • ca 33 kilometer ombyggda
 • vägar mittseparering
 • cirkulationsplatser i stora korsningar
 • rensade sidområden
 • eftergivliga stolpar
 • nya lokalvägar
 • förbättrade korsningspunkter
 • ombyggda trafiksignaler
 • passager på väg 44
 • tekniska stödsystem.

Resultat

Attitydundersökning bland trollhättebor före och efter projektet

 • 8 av 10 tror att nollvisionen bidrar till ökad trafiksäkerhet
 • 75 % är ganska eller mycket positiva till projektet
 • 85 % tror att projektet absolut eller till viss del har bidragit till att öka trafiksäkerheten i Trollhättan

Oskyddade trafikanter

I de punkter där det är många oskyddade trafikanter som måste passera gatan är hastigheten låg så att om en olycka inträffar blir konsekvensen oftast inte allvarlig. Fler och säkrare gång och cykelvägar ger fler människor möjlighet att på ett säkert sätt ta sig fram till fots eller med cykel.

Restider-mätningar

Restider – mätningar gjorda på den kommunala delen av slingan.

Att åka hela slingan idag tar längre tid än det gjorde förut. Det var också ett önskvärt resultat då delar går genom bostadsområden där hastigheterna inte skall vara för höga. På Gärdhemsvägen mellan Flottbergsrondellen och Halltorpsrondellen (vid Ljungvägen) där många bilister passerar varje dag går det lika snabbt eller tom snabbare än förut. Att ersätta trafiksignaler med cirkulationsplatser förbättrar i de flesta fall framkomligheten för alla trafikanter.

Miljöeffekter

Miljöeffekter - mätningar gjorda på den kommunala delen av slingan.

Att ersätta trafiksignaler med cirkulationsplatser är bra för att minska utsläpp från fordonstrafik. Varje bil som kan passera en korsning utan att stanna för rött ljus är positivt. Eftersom korsningarna med trafiksignaler oftast är de mest trafikerade ger det sammantaget goda effekter. Att förbättra gång- och cykelmöjligheterna ger fler möjlighet att förflytta sig till fots eller med cykel vilket är ett stort bidrag till minskade utsläpp. Vi måste se alla åtgärder och den förändrade gatumiljön som ett led i att skapa ett trafiksystem som är tillgängligt och säkert för alla.

Det innebär en lägre hastigheter och lugnare trafikrytm vilket är bra för trafiksäkerheten och som också är positivt ur miljösynpunkt. Tittar man bara på ett farthinder som en enskild företeelse innebär det en något ökad miljöbelastning.

Olyckor

Kommunala delen

Vi har jämförelsematerial när det gäller olyckor utmed nollvisionsslingan från 1995 – 2005. Under denna tid finns inga dödsolyckor redovisade. Antalet olyckor med svåra personskador har i princip försvunnit och olyckor med lindrigt skadade har mer än halverats. De platser som tydligast har blivit säkrare är Flottbergsrondellen (vid Shell) och Tingvallarondellen som tidigare hade många olyckor och flera med allvarliga skador. Här finns idag inga rapporter om olyckor med personskador.

Statliga delen

På den statliga delen finns den tydligaste förbättringen på väg 44 mot Grästorp som tidigare hade flera döda och svårt skadade men som efter nollvisionsslingan utbyggnad hittills bara haft ett fåtal olyckor med lindriga skador.

Du kan läsa mer om nollvisionen i Sverige på Trafikverkets hemsida


Kontakta oss

Trafik, gator och vägar
Gärdhemsvägen 9

Trafikingenjör
Lena Ekman
Tel: 0520-49 79 63
lena.ekman@trollhattan.se


Läs mer